null

Bielany. Jaki plan miejscowy dla Chomiczówki cz. II - rejon ul. Conrada?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na żółtym tle zaznaczony obszar ocjęty planem i napis: Coraz lepsze Bielany. Jaki plan miejscowy dla Chomiczówki cz. II w rejonie ul. Conrada?

Trwają prace nad planem miejscowym dla Chomiczówki cz. II - rejon ul. Conrada.

Za nami kolejne spotkanie planistyczne z mieszkańcami w czasie pandemii, którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Przedstawiliśmy wariantowe koncepcje projekt planu zagospodarowania osiedla Chomiczówka cz. II- rejon ulicy Conrada. Spotkanie odbyło się we wtorek 18 stycznia i rozpoczęła o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono głowne rozwiazania wariantów koncepcyjnych projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło ponad 120osób (obserwujących na YouTube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place. Regulują także jak i gdzie tworzyć sieć infrastruktury, czy tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Pierwszy proces konsultacyjny planu osiedla Chomiczówka – część II – rejon ul. Conrada odbył się na etapie formalnego zbierania wniosków od 29 stycznia do 8 marca 2021 roku. Informację o tych konsultacjach przeczytasz w ogłoszeniu (konsultacje.um.warszawa.pl/chomiczowkaII). Tam też znajdziesz nagranie transmisji ze spotkania z mieszkańcami.

Projektanci przygotowali dwie koncepcje wariantowe projektu planu, z czego pierwszy występuje w dwóch wersjach graficznych (Ia i Ib). Różnią się one rozwiązaniami na poszczególnych fragmentach obszaru. Zakładamy, że docelowy projekt może czerpać z najlepszych rozwiązań obu wariantów, czyli takich, które zostaną uznane za najbardziej korzystne dla mieszkańców lub użytkowników tego terenu.

W obu wariantach projektu planu funkcja mieszkaniowa wielorodzinna zachowana jest jako podstawowa. Chroniony jest układ urbanistyczny osiedla. Zieleń na terenach ogólnodostępnych zostaje zachowana, jest też chroniona wewnątrz zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ochroną objęty jest również Potok Bielański. Oba warianty przewidują rozwój usług skierowanych do mieszkańców osiedla oraz możliwość budowy garaży wielopoziomowych w miejscach istniejących parkingów.

Teraz chcemy dowiedzieć się, co myślą o tych koncepcjach projektu planu osoby, które mieszkają lub korzystają z tego terenu. Dlatego pytamy o opinie na temat zaproponowanych rozwiązań.

Więcej informacji o planie

Teren opracowania ma powierzchnię ok. 96,2 ha. Stanowi fragment dużego osiedla Chomiczówka. Jest on ograniczony ulicami: Conrada, Kwitnącą, Wólczyńską, al. Reymonta. Znajduje się w południowej części Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Na tym obszarze nie ma planu miejscowego, a tylko plan skutecznie reguluje zasady zagospodarowania poszczególnych terenów i może zabezpieczyć układ osiedla przed nadmiernym dogęszczaniem zabudowy.

Obszar naszego zainteresowania ma dość jednorodny charakter. Są tam głównie osiedla. Mają podobny typ zabudowy. W przeważającej części to zespoły średnio-wysokiej i wysokiej zabudowy mieszkaniowej i skoncentrowane zespoły usług, z infrastrukturą społeczną oraz terenami zieleni osiedlowej i Parkiem im. Bolesława Chomicza. W północnej części znajduje się wielkopowierzchniowy obiekt handlowy hipermarket E. Leclerc przy ul. Wólczyńskiej. W okolicach ul. Bajana i Fortowej a także ul. Osikowej występuje zabudowa jednorodzinna.

Plan jest sporządzany, aby stworzyć podstawy formalno-prawne do podejmowania decyzji administracyjnych, które będą prowadzić do ewentualnych przekształceń w zagospodarowaniu przestrzennym, z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego i dostosowaniem do lokalnych uwarunkowań.

Plan ma służyć temu, by decyzje, które dotyczą realizacji inwestycji budowlanych były spójne z polityką przestrzenną zapisaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Konsultacje społeczne trwają do 10 lutego 2022 roku

Przeczytaj raport z tych konsultacji >>>

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Ten etap opracowywania planu nie jest określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, więc nie jest sformalizowany. Chcemy jednak dowiedzieć się, co myślicie o różnych rozwiązaniach, które prezentujemy w wariantowych koncepcjach planu.

1. Poznaj wariantowe koncepcje projektu planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót. W przypadku etapu wariantowych koncepcji planu oprócz tekstu z opisem znajdują się rysunki każdego wariantu.

2. Porozmawiajmy:

  • na spotkaniu on-line 18 stycznia (wtorek) o godz. 17:00

na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

3. Od 19 stycznia do 10 lutego możesz powiedzieć, co myślisz o rozwiązaniach, które prezentujemy w wariantowych koncepcjach planu.

Skorzystaj z formularza online (dostępnego od 19 stycznia). Przygotowaliśmy go, aby było Ci łatwiej zobaczyć konkretne różnice w wariantach i wybrać te rozwiązania, które wydadzą Ci się bardziej korzystne.

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę m.st. Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Załączniki: