null

Bielany. Jaki plan miejscowy dla Chomiczówki cz. III w rejonie Cmentarza Wawrzyszewskiego?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad planem miejscowym dla Chomiczówki cz. III w rejonie Cmentarza Wawrzyszewskiego?

Za nami kolejne spotkanie planistyczne z mieszkańcami w czasie pandemii, którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Przedstawiliśmy wariantowe koncepcje projekt planu zagospodarowania osiedla Chomiczówka cz. III - rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego. Spotkanie odbyło się w środę 12 stycznia i rozpoczęła o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono głowne rozwiazania wariantów koncepcyjnych projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób (obserwujących na YouTube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place. Regulują także jak i gdzie tworzyć sieć infrastruktury,  czy tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Pierwszy proces konsultacyjny planu osiedla Chomiczówka część III – rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego odbył się na etapie formalnego zbierania wniosków na przełomie maja i czerwca (12.05.-9.06.) 2021 roku. Informację o tych konsultacjach przeczytasz w ogłoszeniu (plik otwiera się w osobnej karcie)

Projektanci przygotowali dwie koncepcje wariantowe projektu planu. Różnią się one rozwiązaniami na poszczególnych fragmentach obszaru. Zakładamy, że docelowy projekt może czerpać z najlepszych rozwiązań obu wariantów, czyli takich, które zostaną uznane za najbardziej korzystne dla mieszkańców lub użytkowników tego terenu.

W obu wariantach projektu planu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jest zachowana jako podstawowa funkcja dla tego rejonu. Chroniony jest również układ urbanistyczny osiedla. Ochroną objęte są zieleń osiedlowa wewnątrz modernistycznego osiedla wielorodzinnego oraz szpalery drzew w pasie drogowym ulicy Bogusławskiego. Oba warianty przewidują też rozwój usług skierowanych do mieszkańców osiedla oraz możliwość budowy garaży wielopoziomowych w miejscach istniejących parkingów.

Teraz chcemy zapytać osoby, które mieszkają lub korzystają z tego terenu, co myślą o tych koncepcjach projektu planu. Dlatego pytamy o opinie na temat zaproponowanych rozwiązań.

Więcej informacji o planie

Teren opracowywanego planu ma ok. 37 ha. Ograniczają go ulice: Bogusławskiego, Kwitnąca i Wólczyńska. To fragment dużego osiedla Chomiczówka, które znajduje się w południowej części Bielan.

Na terenie osiedla nie ma obowiązującego planu miejscowego. Brakuje tu szczegółowych zasad zagospodarowania i rozwoju poszczególnych części obszaru. Potrzeba regulacji, które chroniłby układ osiedla np. przed nadmiernym dogęszczaniem zabudowy.

Na obszarze planu znajdują się w szczególności:

  • zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa z blokami, które powstawały od połowy lat 70. XX  wieku,
  • cmentarz Wawrzyszewski – zlokalizowany w północno-wschodniej części sporządzanego planu.

Na osiedlu między budynkami znajdują się skwery oraz pawilony handlowo-usługowe. U zbiegu ulic Conrada i Wólczyńskiej zlokalizowane są budynki usługowe. Działają w nich m.in. lokale biurowe, drobne zakłady rzemieślnicze.

Na terenie sporządzanego planu oraz wokół niego powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa. 

Celem planu jest:

  • opracowanie szczegółowych wytycznych, które pomogą właściwie ukierunkować przyszłe zagospodarowanie tego obszaru,
  • zapobieganie powstawaniu inwestycji, które stoją w sprzeczności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
  • stworzenie ram formalno-prawnych tak, aby ewentualne przekształcenia odbywały się w zgodzie z ładem przestrzennym i lokalnymi uwarunkowaniami,
  • określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy lokalnego systemu komunikacyjnego,
  • regulacja kwestii parkowania m.in. poprzez ustalenie zrównoważonych wskaźników parkingowych.

Konsultacje społeczne trwają do 4 lutego 2022 roku

Przeczytaj raport z tych konsultacji >>>

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Ten etap opracowywania planu nie jest określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, więc nie jest sformalizowany. Chcemy jednak dowiedzieć się, co myślicie o różnych rozwiązaniach, które prezentujemy w wariantowych koncepcjach planu.

1. Poznaj wariantowe koncepcje projektu planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót. W przypadku etapu wariantowych koncepcji planu oprócz tekstu z opisem znajdują się rysunki każdego wariantu.

2. Porozmawiajmy:

  • na spotkaniu on-line 12 stycznia (środa) o godz. 17:00

na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test (otwiera się w nowej karcie), żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

3. Od 13 stycznia do 4 lutego możesz powiedzieć, co myślisz o rozwiązaniach, które prezentujemy w wariantowych koncepcjach planu.

Skorzystaj z formularza online (dostępny od 13 stycznia do 4 lutego). Przygotowaliśmy go, aby było Ci łatwiej zobaczyć konkretne różnice w obu wariantach i wybrać te rozwiązania, które wydadzą Ci się bardziej korzystne.

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Załączniki: