null

Jaki plan miejscowy dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie al. Solidarności? Wyłożenie planu do publicznego wglądu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad planem miejscowym Michałowa i Szmulowizny w rejonie al. Solidarności.  

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

miniaturka - grafika z zasięgiem planu

Więcej informacji o tym planie:

Obszar objęty opracowaniem ma powierzchnię około 41 ha i znajduje się w w południowo- wschodniej części  Pragi-Północ . Rozciąga się pomiędzy: al. Solidarności, liniami kolejowymi Warszawa Wschodnia – Terespol, Gdańsk (Nasielsk) i Warszawa Wileńska – Tłuszcz, ul. Kawęczyńską oraz kwartałami zabudowy pomiędzy ul. Kawęczyńską i al. Solidarności w okolicach ul. Wojnickiej i ul. Śnieżnej.

Obszar planu to fragment niepowtarzalnej zabudowy starej Pragi z początku XX wieku, uzupełniony po II wojnie światowej o peerelowską zabudowę blokową z przełomu lat 60. i 70. Znajduje się tu zabytkowy zespół Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego oraz miejsce kulturalno-rozrywkowe przy Otwockiej, dawne Centrum Artystyczne „Fabryka Trzciny”. W północnej i wschodniej części obszaru znajdują się tereny kolejowe.

Cel planu:
 • zachować i ochronić szczególne wartości zabytkowe, jej układ urbanistyczny, budynki oraz inne obiekty,
 • wypracować szczegółowe wytyczne, aby uporządkować i uzupełniać kwartały zwartej zabytkowej zabudowy miejskiej oraz powojenne osiedla,
 • rozwijać obecne funkcje mieszkaniowe oraz właściwie uzupełniać je o funkcje usługowe, społeczne, kulturalne i oświatowe,
 • zachować i ochronić istniejącą zieleń oraz dać możliwość urządzenia nowych skwerów, zieleńców, ogródków , trawników i zadrzewień przyulicznych,
 • utworzyć powiązania przestrzenne z Targówkiem Przemysłowym poprzez tereny kolejowe (ciąg Łomżyńska – Księcia Ziemowita, ul. Nowo-Kijowska) oraz odnowić powiązania z centrum Pragi (ciąg Kawęczyńska – Ząbkowska, ciąg Łomżyńska – Białostocka),
 • ukształtować plac przy wschodnim zakończeniu „starej” ul. Radzymińskiej, gdzie planowane są nowe przystanki kolejowe,
 • ustalić zasady modernizacji, rozbudowy i budowy lokalnego układu dróg 
 • określić wskaźniki parkingowe,
 • podstawy dla decyzji administracyjnych, które będą prowadzić do ewentualnych przekształceń w zagospodarowaniu przestrzennym, z zachowaniem ładu przestrzennego

Konsultacje społeczne trwają od 29 marca 12 maja 2021 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczasspotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu:

Uwaga! Mogą pojawic się problemy techniczne .Jeśli poniższy tekst bądź rysunek planu nie wyświetla się skorzystaj z tego linka do strony BIP i przejdź do załączników, gdzie znajduje się tekst i rysunek.

Tekst projektu planu miejscowego  

Rysunek projektu planu miejscowego 

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00

2. Porozmawiajmy:
 • na dyskusji on-line  13 kwietnia (wtorek) o godz. 17:00:
 • na You Tube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym. Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.
 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w poniedziałki 12 i 19 kwietnia oraz czwartki 8 i 15 kwietnia w godzinach 14.00 - 16.00, pod numerem 22 325 81 08
3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 12 maja 2021r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?
 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłozeniu tego planu miejscowego znajdziesz też: w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

 

Załączniki: