null

Jaki plan miejscowy dla Młocin w rejonie ul. Wazów? Zbieranie wniosków do planu miejscowego.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jaki plan miejscowy dla Młocin w rejonie ul. Wazów? Zbieranie wniosków do planu miejscowego.

Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym Młociny w rejonie ul. Wazów.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki, ulice, place tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np parki i skwery.

Jeśli masz potrzebę lub pomysł związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

Wazów mapa FB 

 Więcej informacji o tym terenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Młociny w rejonie ul. Wazów

Obszar objęty planem rozciąga się w północno-zachodniej części osiedla mieszkaniowego Młociny na Bielanach.

Ograniczają go:

- ulice K. Wóycickiego, Pułkowa, Pasymska i Encyklopedyczna

- wschodnia i południowa granica zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dęby Młocińskie”

- północna część terenu Huty ArcelorMittal Warszawa.

Teren objęty opracowaniem ma powierzchnię około 80 ha.

W granicach projektu planu znajdują się:

- układ urbanistyczny Miasto-ogród Młociny oraz blisko 30 obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków m.st. Warszawy

- zespół zabudowy szkoły wyższej – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dęby Młocińskie”, szereg drzew – pomników przyrody oraz określony w Studium System Przyrodniczy Warszawy,

- przebiegająca równoleżnikowo przez teren planu Skarpa Warszawska.

Obszar (poza zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Dęby Młocińskie” i wąskim odcinkiem ul. Pułkowej) znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Młociny – część II b z 2001 r. Plan ten sporządzony został na podstawie nieobowiązującej już ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Jego ustalenia uległy dezaktualizacji.

Opracowanie nowego planu pozwoli na ustalenie zasad zagospodarowania terenu i zharmonizowanie charakteru i gabarytów zabudowy, a także ochronę cennych elementów środowiska przyrodniczego oraz kulturowego.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

1.Możesz złożyć wniosek do planu do 8 marca 2021 roku

Wzór wniosku:

wniosek do mpzp do wypełnienia odręcznego 

 wniosek do mpzp do wypełnienia na komputerze 

2.Porozmawiajmy 

- elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

 Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

 Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę.Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach mozesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).

 Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

 Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też

w Biuletynie Informacji Publicznej

  Twoja opinia się liczy!

Załączniki: