null

Targówek. Jaki plan miejscowy dla nieruchomości przy ul. Radzymińskiej 227? Zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do planu miejscowego dla nieruchomości przy ul. Radzymińskiej 227.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób można budować i przebudowywać budynki, ulice czy place. W planach zapisujemy też, którędy poprowadzić sieć infrastruktury czy jak urządzić tereny zieleni, parki i skwery.

Jeśli masz potrzeby lub pomysły związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby je zgłosić. 

Więcej informacji o tym terenie

Obszar sporządzanego planu o powierzchni ok. 1,3 ha obejmuje centralną część Targówka na zachód od ulicy Radzymińskiej, pomiędzy ulicami Określoną oraz Blokową. To głównie teren Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego. W północno-zachodniej części obszaru objętego planem znajduje się niezabudowana prywatna działka. Większość gruntów należy do Miasta Stołecznego Warszawy.

Teren szkoły jest otoczony z trzech stron drogami publicznymi i szpalerami wysokiej zieleni. Budynek szkoły ma dwie kondygnacje i infrastrukturę towarzyszącą: parking, boiska sportowe i zieleń. Z uwagi na rozwój i intensyfikację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na Targówku rosną potrzeby usług publicznych, w tym oświaty. Powierzchnia budynku Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego jest niewystarczająca. Uczniowie i nauczyciele muszą przemieszczać się i korzystać z trzech różnych lokalizacji. Dlatego należy zwiększyć teren pod funkcje oświaty, aby umożliwić rozbudowę istniejącej Szkoły Podstawowej.

Podstawowym zadaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie ustalenie szczegółowych wytycznych, które umożliwią zachowanie i rozwój funkcji oświaty. Ustalenia szczegółowe sprawią, że nowo powstała powierzchnia terenów usług oświaty będzie zagospodarowana na korzyść istniejącej Szkoły Podstawowej nr 84. Nowa inwestycja będzie wpisywała się w charakter istniejącej zabudowy i razem z nią utworzy zwarty i funkcjonalny kompleks szkolny.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany. Swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie wniosku do planu.

Konsultacje społeczne trwają od 20 stycznia do 10 lutego 2023 r.

Wniosek do planu możesz złożyć do 10 lutego 2023 r.

Wzór wniosku:

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

Kto może złożyć wniosek do planu?

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta. Możesz reprezentować tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każdą sprawę rozpatrują autorzy planu – urbaniści i architekci, a ostatecznie Prezydent i radni. 

Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje. Złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć wniosek do planu?

Wypełnij formularz wniosku. 

Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:

  • mailowo na sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony.

Pod tym linkiem(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo zostało tak, jak jest).

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu. Każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej

Twoja opinia się liczy!

Załączniki: