null

Wawer. Jaki plan miejscowy dla obszaru Marysin Wawerski- część I? Wyłożenie (ponowne) planu miejscowego do publicznego wglądu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad planem miejscowym obszaru Marysin Wawerski - część I.

Za nami kolejna dyskusja publiczna w czasie zagrożenia epidemią, którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania obszaru Marysin Wawerski – cześć I. Dyskusja publiczna odbyła się w środe 21 września i  rozpoczęła o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób (obserwujących na YouTube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek:

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym planie:

Obszar objęty uchwałą obejmuje powierzchnię ok. 205 ha i położony jest w północnej części  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Ograniczają go:

 • od zachodu linia kolejowa relacji Warszawa-Dęblin,
 • od północy ul. Gożdzików i teren zamknięty jednostki wojskowej w Rembertowie
 • od wschodu ul. Kościuszkowców i las – Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego.
 • od południa ul. B. Czecha.

Obszar objęty planem ma wykształcony układ komunikacyjny i w większości jest już zainwestowany. Przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o zróżnicowanej wysokości od 1 do 3 kondygnacji. W ramach poszczególnych kwartałów zabudowy działki mają różne wielkości i różne możliwości inwestycyjne. Część działek zabudowana jest intensywnie z uwagi na zabudowę szeregową lub wolnostojącą zlokalizowaną w na małych działkach, część z nich zabudowana jest zabudową wolnostojącą ekstensywną.

W północnej części planu położone są  osiedla wielorodzinne z budynkami o wysokości 5-11 kondygnacji oraz liczna zabudowa usługowa.  Charakterystycznymi miejscami są: kompleks leśny o nazwie Park im. „Matki Mojej” i  obiekt sakralny Kościół pw. Św. Feliksa z Kantalicjo wraz ze zgromadzeniem zakonnym Sióstr Felicjanek i zespołem szkół, ponadto w granicach planu znajduje się przychodnia zdrowia przy ul. Strusia i przy ul. Begonii, szkoła przy ul. Króla Maciusia, Cukiernia „Grzybki”, bazarek i wiele innych budynków usługowych.

Uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego i ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przeanalizowano i ujęto w projekcie planu.

Podstawowe założenia planu:

 • kształtowanie właściwej struktury funkcjonalno-przestrzennej poprzez ustalenie parametrów i wskaźników zabudowy i zasad zagospodarowania terenu,
 • wprowadzenie zasad kształtowania i ochrony zieleni, w tym: ochrona całego lasu o nazwie Park im. Matki Mojej; zachowanie co najmniej 70% działki miejskiej przeznaczonej pod realizacje zabudowy usług publicznych, jako zieleń leśną; przeznaczenie jak największej ilości terenów działek budowalnych jako powierzchni biologicznie czynnej (współczynnik dostosowany jest do możliwości inwestycyjnych działek); ochrona stref zieleni osiedlowych; zachowanie drzew wskazanych na rysunku planu oraz uzupełnienie rzędów drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
 • wytworzenie przestrzeni wielofunkcyjnych w pierzei ulicy Korkowej poprzez lokalizowanie zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług w parterze,
 • uwzględnienie wydanych decyzji administracyjnych,
 • umożliwienie przekształcenia pod usługi terenów wzdłuż kolei
 • kontynuacja dotychczasowego przeznaczenia terenów mieszkaniowych, z możliwością odbudowy i uzupełniania istniejącej zabudowy, oraz ujednolicenie gabarytów  budynków w ramach danego kwartału
 • zachowanie istniejących dróg i zapewnienie układu komunikacyjnego o dodatkowe drogi niezbędne od obsługi nowych terenów inwestycyjnych
 • zapewnienie rozwoju usług publicznych
 • określenie warunków ochrony istniejącego bazarku to jest budynków usług handlu wraz z placem publicznym (handlowym)
 • ochrona dóbr kultury współczesnej i obiektów zabytkowych,
 • stworzenie podstawy formalno-prawnej do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę,

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego projektu planu wynika z wprowadzonych zmian, spowodowanych przyjęciem uwag mieszkańców złożonych do projektu planu w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Główne zmiany dotyczyły zmniejszenia intensywności zabudowy poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i ograniczenia wysokości nowej zabudowy a także odstąpienia od poszerzenia ulicy Korkowej.

 

Konsultacje społeczne trwają od 12 września do 17 października 2022 r.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: (dostępny od 12 września)

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.

2. Porozmawiajmy:

 • na dyskusji on-line 21 września (środa) o godz. 17:00

        na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

        na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test(otwiera się w nowej karcie), żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w piątki 16, 23 i 30 września w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08.

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 17 października 2022 r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19(otwiera się w nowej karcie) wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej(otwiera się w nowej karcie) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem(otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też: w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Załączniki: