null

Jaki plan miejscowy dla obszaru Odolan?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mapa obszaru Odolan na Woli

Trwają prace nad planem miejscowym obszaru Odolan na Woli.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Jest on (od 23 listopada) wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym planie

Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni ok. 330 ha. Jest on położony w południowo-zachodniej części Woli, pomiędzy ulicami Wolską, Kasprzaka, Ordona. Znajduje się na granicy trzech dzielnic: Ochoty, Włoch i Bemowa.

Do niedawna funkcjonowały tu głównie zakłady przemysłowe, magazyny, składy, bazy i warsztaty techniczne. Stanowiły one zaplecze produkcyjne i na potrzeby kolei. Obecnie znajdują się tu tereny o różnych funkcjach.

Północna część Odolan w rejonie ul. Jana Kazimierza służyła dawniej jako obszar obsługi technicznej. Działały zakłady produkcyjno-składowe, m.in. Bumar-Waryński. Dziś są to tereny mieszkaniowo-usługowe. Krajobraz tej części miasta stanowi dowód na postępujący proces transformacji gospodarczej. Przemysł zanika, magazyny i tereny składowania są już niepotrzebne, dlatego interesują się nimi inwestorzy.

Południową część obszaru zajmują głównie tereny kolejowe. Część z nich zalicza się do terenów zamkniętych, czyli takich, na których miasto nie może sporządzać planów zagospodarowania. W samym ich centrum mieści się Wagonownia Pozaklasowa Warszawa Szczęśliwice. Przed wejściem na teren wagonowni znajduje się kompleks ogródków działkowych. Na ich terenie, jak też na przyległych terenach kolejowych, są kilkumetrowe nasypy ziemne. Stanowią materialny ślad dawnego fortu "Odolany".

Obiekt ten, o powierzchni ok. 1,1 ha, był jednym z elementów wewnętrznego pierścienia Twierdzy Warszawskiej. Fort "W-Tscha" znajdował się pomiędzy linią dawnej Kolei Kaliskiej a linią Kolei Wiedeńskiej. Fort "Odolany" zniszczyli Rosjanie po decyzji cara w 1909. Zachowały się tam między innymi dawne budynki wagonowni, pozostałości fortu, schrony wartownicze i okopy z czasów II Wojny Światowej. Obiekty niszczały w miarę rozbudowy urządzeń kolejowych na Odolanach. Znaczenie funkcjonalne tego obszaru systematycznie maleje. Torowiska biegnące na północ od ul. Gniewkowskiej ku hali, w której mieściła się stacja ładunkowa w rejonie ul. Ordona, straciły na znaczeniu. Pośród terenów kolejowych powstał niewielki zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowa jednorodzinna.

Na terenie objętym planem jest infrastruktura techniczna i wszystkie sieci miejskie. Większość gruntów należy do miasta i Skarbu Państwa. Wiele działek znajduje się jednak we władaniu i użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, spółek i grup przedsiębiorstw, głównie PKP SA.

Ul. Jana Kazimierza i ulice prostopadłe do niej tworzą podstawowy układ komunikacyjny w północnej części tego obszaru. W południowej jego części są tylko dwie drogi publiczne: ul. Gniewkowska oraz ul. Potrzebna. Kursują tędy autobusy miejskie do pętli w rejonie osiedla przy ul. Przyce.

Nowy plan pozwoli w niedalekiej przyszłości na przekształcenie terenu Odolan w nowoczesną dzielnicę. Plan pozwoli:

 • zmienić wizerunek tej części Woli i całego miasta
 • uporządkować układ przestrzenno-krajobrazowy
 • nadać nowy charakter zabudowie już istniejącej
 • uwolnić pod zabudowę zdegradowane tereny pokolejowe
 • uczytelnić i usprawnić funkcjonowanie układu komunikacyjnego przez wprowadzenie połączeń drogowych między dzielnicami Wola i Ochota

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania online.

Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.
 
Zobacz tekst i rysunek projektu planu (od 23 listopada):
Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego może zapoznać się również:
 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00 
 • na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego
 • na prezentacji on-line

Porozmawiajmy

 • na dyżurze telefonicznym z projektantem planu w środy 25 listopada, 2 i 9 grudnia  w godzinach 10 – 13, pod numerem 22 325 81 08
 • na dyskusji on-line 8 grudnia (wtorek) o godz. 17
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Prezentacje ze spotkania:

Możesz złożyć uwagi do projekty planu do 31 grudnia 2020

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.
 
Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.
 

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 
 
Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.
 

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.
 
Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.
 
Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.
 

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców przewidziany jest w dwóch momentach procedury.
 
Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).
 
Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.
 
Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze  PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?