null

Wilanów. Jaki plan miejscowy dla otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem - zbieranie wniosków do działki ewidencyjnej nr 28 z obrębu 1-05-52.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika dekoracyjna

​​​​​​​Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do działki ewidencyjnej nr 28 z obrębu 1-05-52. Działka stanowi część mpzp otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak można urządzić tę okolicę. Regulacje zapisane w planie ustalają, w jaki sposób można budować i przebudowywać budynki, ulice i place. Przesądzają także o przebiegu sieci infrastruktury czy sposobie urządzenia terenów zieleni, na przykład parków i skwerów.

Jeśli masz pomysł związany z tym terenem, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

Więcej informacji o tym terenie

Do Urzędu m.st. Warszawy 30 listopada 2020 r. wpłynął wniosek skierowany do Prezydenta m.st. Warszawy: doprowadzić do normalizacji stan prawny działki ew. nr 28 z obrębu 1-05-52. Działka znajduje się przy ul. Biedronki 14 i ma 2019 m2 . Jako jedyna w tym rejonie znajduje się poza granicami planu miejscowego. Analiza to potwierdziła. Uznaliśmy, że należy ją włączyć do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem. Objęcie tej działki planem miejscowym umożliwi właścicielowi  jej zabudowę.

Działka nr 28 z obrębu 1-05-52 była wcześniej objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wschodniego Niskiego z 2002 r. Znajdowała się na  terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem 19 MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 2003 r. unieważnił takie zapisy planu miejscowego.

Nieruchomość przy ul. Biedronki 14  znajduje się na obszarze Wilanowskiego Parku Kulturowego. W takim przypadku zgodnie z  art. 16 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego. Na obszarze parku kulturowego zawiesza się postępowania o wydanie warunków zabudowy do czasu uchwalenia planu miejscowego.

26 sierpnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LIII/1614/2021, która zmienia uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem. I powiększyła obszar planu. Dlatego teraz uzupełniamy procedurę sporządzania planu o etap zbierania wniosków do działki ew. nr 28 z obrębu 1-05-52.

Konsultacje społeczne trwają od 20 października do 10 listopada 2021 r.

Jak możesz wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby należy zgłosić na piśmie w formie wniosku do planu.

Możesz złożyć wniosek do 10 listopada 2021 r.

Wzór wniosku:

wniosek do mpzp do wypełnienia odręcznego 

wniosek do mpzp do wypełnienia komputerowego

Kto może złożyć wniosek?

Każdy może zgłosić swoje potrzeby, które dotyczą otaczającej przestrzeni i chce, by je uwzględnić w planie. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta. Możesz reprezentować tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każdą sprawę rozpatrują autorzy planu – urbaniści i architekci, a ostatecznie Prezydent i radni. 

Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje. Złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak możesz złożyć wniosek?

Wypełnij formularz wniosku. 

Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:

  • mailowo na sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
  • osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP.  

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w jego ustaleniach.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie zgodnie z przepisami RODO.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (MPZP, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju. W Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany na dwóch etapach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu. Wtedy możesz składać wnioski do planu. We wnioskach możesz opisać, jak i co chcesz, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało bez zmian).

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią na etapie propozycji projektu planu przygotowanego przez urbanistów i urząd. Wtedy wykładamy dokument do publicznego wglądu. Każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy możesz składać uwagi do planu, propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej

Twoja opinia się liczy!

Załączniki: