null

Bielany. Jaki plan miejscowy dla Radiowa Północ? Zbieranie wniosków do planu miejscowego.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do planu miejscowego Radiowo Północ.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób można budować i przebudowywać budynki, ulice czy place. W planach zapisujemy też, którędy poprowadzić sieć infrastruktury czy jak urządzić tereny zieleni, parki i skwery.

Jeśli masz potrzeby lub pomysły związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby je zgłosić.

Więcej informacji o tym terenie.
Obszar sporządzanego planu ma ok. 150 ha i znajduje się w południowo – zachodniej części Bielan. Obejmuje on część Radiowa z niewielkim udziałem terenów Wólki Węglowej. Położony jest pomiędzy ul. Estrady, zachodnią granicą projektowanej trasy S7, ul. Loteryjki do zachodniej granicy projektowanej trasy S7, a ul. Arkuszową.
W obszarze objętym projektem planu występują ważne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: główny punkt zasilania „Mościska” z rozległą siecią linii przesyłowych najwyższego napięcia (400/100kV), magistrale gazowe i ropociągowe oraz bocznica kolejowa huty ArcelorMittal Warszawa. Oprócz tego w obszarze zlokalizowane są: wytwórnia mas bitumicznych, obiekt przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem i segregacją odpadów. Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w północno zachodniej części obszaru - w okolicy ul. Loteryjki, oraz w południowej jego części – w okolicy ul. Arkuszowej.
Wszystkie elementy istniejącego zagospodarowania, a także brak rozwiązań komunikacyjnych stanowią obecnie poważne utrudnienia w funkcjonowaniu obszaru objętego projektem planu.
Główne cele sporządzenia planu miejscowego:
•    ustalenie przeznaczenia terenów oraz zasad zagospodarowania z uwzględnieniem szeregu uwarunkowań przestrzennych, infrastrukturalnych, przyrodniczych, a także podstawowych problemów dotyczących infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej.
•    kontrolowany, zaplanowany rozwój obszaru tej części Radiowa.
•    regulacja warunków umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze projektowanego planu.

Jak mieszkańcy mogą partycypować w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany. Swoje potrzeby- wnioski trzeba zgłosić na piśmie na formularzu pisma dotyczacego aktu planowania przestrzennego.

Wniosek do planu możesz złożyć do 15 kwietnia 2024 r.

Wypełnij załaczony FORMULARZ

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

Kto może złożyć wniosek do planu?

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta. Możesz reprezentować tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każdą sprawę rozpatrują autorzy planu – urbaniści i architekci, a ostatecznie Prezydent i radni.

Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje. Złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć wniosek do planu?

Wypełnij załączony FORMULARZ

Wypełniony dokument możesz dostarczyć:

  • mailowo na sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony.

Pod tym linkiem(otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo zostało tak, jak jest).

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu. Każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?(otwiera się w nowej karcie)

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Załączniki: