null

Śródmieście. Jaki plan miejscowy dla rejonu Mariensztatu? Wyłożenie planu miejscowego do publicznego wglądu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Za nami kolejna dyskusja publiczna którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania rejonu Mariensztatu. Dyskusja publiczna odbyła się 9 kwietnia br. i rozpoczęła o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło 32 osoby (obserwujących na YouTube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek (nagranie jest dostępne przez poł roku od dnia spotkania)

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Wiecej informacji o obszarze planu

Obszar planu ma 32,3 ha powierzchni i znajduje się w Śródmieściu. Ograniczają go:

 • ul. Karowa – od południa
 • ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Kozia – od zachodu
 • ul. Miodowa i aleja Solidarności (Trasa W-Z) – od północy
 • rzeka Wisła – od wschodu

Obszar znajduje się w granicach historycznego centrum Warszawy i jest świadectwem historii stolicy od średniowiecza po czasy współczesne - z tego względu należy go uznać za bezcenny. Szczególnie cenny jest fragment położony w zachodniej części obszaru planu, wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia, będący elementem historycznej sylwety miasta, kształtowanej przez obiekty zabytkowe zlokalizowane na Skarpie. W obszarze opracowania zlokalizowane są liczne założenia urbanistyczne i obiekty chronione wpisami do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków, a także zabytki archeologiczne związane z rozwojem miasta.

Cały teren znajduje się w strefie buforowej obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz w znacznej części w obszarze Pomnika Historii „Warszawa - historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem”, skupiającego najcenniejsze zasoby dziedzictwa kulturowego Warszawy o szczególnych wartościach zabytkowych. Na obszarze objętym planem znajdują się m.in.: pokarmelicki, obecnie seminaryjny, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca, Pałac Koniecpolskich (Radziwiłłów, Lubomirskich, Namiestnikowski) – obecnie Pałac Prezydencki, Hotel Bristol.

Znajduje się tu także osiedle mieszkaniowe - Kolonia Mieszkaniowa Mariensztat, której układ urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytków wraz z licznymi budynkami w jego obrębie podlegającymi ochronie konserwatorskiej. Osiedle Mariensztat stanowi jedno z pierwszych kompleksowo zaprojektowanych osiedli powojennej Warszawy. Wzniesione na miejscu historycznej jurydyki mariensztackiej przy okazji budowy Trasy W-Z, poza obiektami mieszkaniowymi wyposażone było w pełen program usług. Najważniejszym założeniem przy komponowaniu osiedla była ekspozycja zbocza skarpy, nad którym górowała bryła kościoła św. Anny. Układ osiedla nawiązuje do historycznej siatki ulic. W obrębie osiedla odbudowano jedynie kilka zabytkowych kamienic (obiekty wpisane do rejestru zabytków), a nowa zabudowa zharmonizowana została z historycznymi obiektami. Niezwykle cenne jest plastyczne uzupełnienie projektu o rzeźby, sgraffita, malowidła ścienne, metaloplastykę, meble miejskie, fontanny oraz projekty posadzek. Wszystkie te elementy wymagają ochrony, stanowiąc o charakterze osiedla. Osiedle Mariensztat to przykład architektury, sztuki i rzemiosła okresu socrealizmu. Obecnie  zarówno budynki jak i obiekty małej architektury oraz posadzki osiedla wymagają renowacji.

Układy urbanistyczne ulic: Mariensztat, Bednarska, Krakowskie Przedmieście, Kozia , a także teren ogrodu seminaryjnego (dawnego ogrodu klasztornego Zgromadzenia Karmelitów) wpisane są do rejestru zabytków.

Na obszarze objętym planem znajduje się siedziba Prezydenta RP i budynek Biura Bezpieczeństwa Narodowego stanowiące teren zamknięty. Inne ważne i znaczące dla miasta obiekty znajdujące się w obszarze planu to część kampusu Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydział Socjologii), akademiki uczelni artystycznych, szpital położniczy na Karowej, Dom Polonii, siedziba Caritas oraz seminarium warszawskie.

Zachodnia część obszaru objętego planem - Krakowskie Przedmieście, stanowi reprezentacyjną część stolicy. Wschodnią granicę tworzy rzeka Wisła, której nabrzeże wraz z bulwarami jest istotnym elementem kształtującym strukturę przestrzenną i krajobrazową miasta. Teren ten należy do obszaru Natura 2000. Wzdłuż Wisły biegnie ważny dla miasta ciąg komunikacyjny „Wisłostrada”. Drugim ważnym ciągiem komunikacyjnym jest prostopadła do niej (skrzyżowanie dwupoziomowe) Trasa W-Z z mostem przez Wisłę. Na przedłużeniu ul. Karowej, zamykającej obszar planu od południa, powstaje kładka pieszo-rowerowa łącząca Warszawę lewobrzeżną z Pragą na wysokości ul. Okrzei.

Najważniejsze założenia i cele planu miejscowego:

 • ochrona i wyeksponowanie walorów historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego oraz zabytkowej zabudowy, a w szczególności:
  • ochrona widoku od strony Pragi na zabudowę na Skarpie (z towarzyszącymi jej ogrodami), tworzącą historyczną sylwetę miasta (wprowadzenie ograniczenia wysokości zabudowy na terenie pomiędzy Skarpą a Wisłą),
  • wyeksponowanie reprezentacyjnego charakteru Krakowskiego Przedmieścia (zachowanie zabytkowej zabudowy, skwerów, pomników, osi kompozycyjnych),
  • ochrona walorów przestrzennych Kolonii Mieszkaniowej Mariensztat (zachowanie zabytkowej zabudowy, usytuowania rynków, podcieni, przejść bramowych, detalu urbanistycznego, układu najważniejszych ulic),
  • zachowanie układu ulic wpisanych do rejestru zabytków: ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Koziej, ul. Bednarskiej i ul. Mariensztat oraz historycznych przebiegów ulic Furmańskiej, Sowiej i Dobrej.
 • zachowanie wielofunkcyjnego przeznaczenia obszaru objętego planem łączącego funkcje reprezentacyjne, usługowe, naukowe i dydaktyczne z mieszkaniowymi, rekreacyjnymi oraz związanymi z obsługą ruchu turystycznego,
 • wyznaczenie terenów dla nowej zabudowy tak, aby harmonijnie uzupełniała i wpisywała się w zastany układ urbanistyczny (2 nowe obiekty dydaktyczne Uniwersytetu Warszawskiego, możliwość  niewielkiej rozbudowy szpitala na Karowej),
 • zachowanie istniejących terenów zieleni o funkcjach krajobrazowych i wypoczynkowych, położonych na stoku i u podnóża Skarpy,
 • wyznaczenie powiązania przestrzennego w postaci ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowo-zielonego, łączącego na przedłużeniu ul. Garbarskiej, pod wiaduktem Trasy W-Z, teren Mariensztatu z projektowaną Aleją pod Skarpą, biegnącą wzdłuż Arkad Kubickiego; stworzenie możliwości uzyskania bezpiecznego, bezkolizyjnego przejścia poprzez zagłębienie ul. Nowy Zjazd na wysokości Rynku Mariensztackiego,
 • uporządkowanie i podniesienie standardu przestrzeni publicznych, w tym w szczególności obu rynków,
 • stworzenie możliwości budowy 2-kondygnacyjnych ogólnodostępnych garaży podziemnych pod rynkiem przy ul. Bednarskiej (w zamian za aktualnie działający parking naziemny) oraz pod Rynkiem Mariensztackim.

Konsultacje społeczne trwają od 3 kwietnia do 16 maja 2024r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: (dostępne od 3 kwietnia)

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.

2. Porozmawiajmy:

 • na dyskusji on-line 9 kwietnia (wtorek) o godz. 17:00
 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

 

 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test (otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie), żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w środy 10 i 17 kwietnia  w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08
 • na dyżurze stacjonarnym projektanta planu w środę 24 kwietnia  w godzinach 13.00 – 16.00 w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury, Pasaż Stefana Wiecheckiego Wiecha 4

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 16 maja 2024 r.

Wzór formularza znajdziesz pod tym linkiem

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie) wprowadziła możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem (otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też: w  Biuletynie Informacji Publicznej >>>

 

Załączniki: