null

Jaki plan miejscowy dla rejonu Powiśla Południowego? Wyłożenie ponowne, częściowe planu do publicznego wglądu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad częściowym, ponownym wyłożeniem planu miejscowego w rejonie Powiśla Południowego w Dzielnicy Śródmieście.

Za nami kolejna dyskusja publiczna z mieszkańcami, zorganizowana w trybie on-line w czasie pandemii. W ramach tego  spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić je i wypowiadać się na czacie poprzez platformę You Tube.

Rozmawialiśmy o planie miejscowym  rejonu Powiśla Południowego. Plan jest na etapie formalnego wyłożenia (ponownego, częsciowego) do publicznego wglądu.  Spotkanie z udziałem przedstawicieli Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, projektanta planu i mieszkańców odbyło się we wtorek 15 czerwca godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono kwestie dotyczące m.in. procedury planistycznej i rozwiązań projektowych wykładanych czesci projektu planu. Odbyła się  prezentacja projektanta planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło około 15 mieszkańców (obserwujących na You Tube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek

Uwaga: (zarówno zapis cyfrowy spotkania jak i prezentacje będą dostępne w terminie 6 miesięcy od spotkania)

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym planie:

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego był już dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu - w 2014 i 2017 r. Podczas obu wyłożeń zostały zebrane i rozpatrzone uwagi. Ze względu na sposób rozpatrzenia uwag z II wyłożenia, konieczne jest  ponowne ale już częściowe wyłożenie projektu tego planu . To częściowe wyłożenie dotyczy tylko tych terenów i zapisów w planie , , które musiały być zmienione w wyniku sposobu rozpatrzenia uwag z II wyłożenia.  To oznacza ze cay plan nie podlega wyłożeniu a jedynie tylko niektóre jego tereny i zapisy.
Zakres częściowego wyłożenia został podany w ogłoszeniu i obwieszczeniu o wyłożeniu planu, oraz pokazany w tekście planu (poprzez zaznaczenie wykładanych zapisów szarym tłem) i na rysunku planu (poprzez zaznaczenie wykładanych terenów w części graficznej).
Aby przedstawić cel sporządzenia planu oraz  uwarunkowania obszaru objętego planem prezentujemy informacje dotyczące całego projektu planu.
Cały projekt planu rejonu Powiśla Południowego obejmuje obszar o powierzchni około 107 ha. Znajduje się on w Śródmieściu, poniżej Skarpy Warszawskiej, nad Wisłą, pomiędzy Trasą Łazienkowską a kolejową linią średnicową.
Jest to teren, którego początki rozwoju sięgają XI, kiedy powstała tu osada portowa nad Wisłą o nazwie Solec. Teren od początku XIX w. do II wojny światowej został bardzo intensywnie zagospodarowany zabudową mieszkaniową i przemysłową. Powiśle odegrało bardzo duża rolę w czasie II wojny światowej, ale zostało wtedy bardzo zniszczone.  Tutaj bowiem toczyły się walki podczas Powstania Warszawskiego. Po wojnie, zgodnie z planem sześcioletnim odbudowy Warszawy z 1949 r., cały obszar objęty planem miał zostać przekształcony w Centralny Park Kultury i Wypoczynku. Z tego okresu pozostała m.in. monumentalna aleja parkowa z Pomnikiem Sapera, która jest  otwarta na Wisłę. Założenia planu sześcioletniego dla Powiśla Południowego zostały zrealizowane częściowo. Efektem tego jest  obecny charakter tego obszaru czyli  „szachownica” terenów parkowych i kwartałów zabudowy przedwojennej, z  osiedlami i budynkami z lat 60-ych XX wieku.. Na terenie planu znajduje się kilkanaście obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ponad 80 obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Celem sporządzenia projektu planu rejonu Powiśla Południowego jest:

 • uporządkowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznych i terenów parkowych,
 • podkreślenie historycznych założeń Solca,
 • wskazanie lokalizacji i zasad kształtowania nowej zabudowy uzupełniającej istniejącą
 • określenie zasad ochrony zabytkowych założeń urbanistycznych, budynków i obiektów
 • określenie zasad ochrony wartości przyrodniczych

Konsultacje społeczne trwają od 7 czerwca do 19 lipca 2021 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczasspotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy (od 7 czerwca)

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: 

Uwaga! Mogą pojawic się problemy techniczne .Jeśli poniższy tekst bądź rysunek planu nie wyświetla się skorzystaj z tego linka do strony BIP i przejdź do załączników, gdzie znajduje się tekst i rysunek.

Tekst projektu planu miejscowego  

Rysunek projektu planu miejscowego 

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00

2. Porozmawiajmy:
 • na dyskusji on-line 15 czerwca  (wtorek) o godz. 17:00:

        na You Tube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

        na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w czwartki17, 24 czerwca oraz 1 lipca w godz. 13-16, pod numerem telefonu 22 325 81 08
3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 19 lipca 2021 r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłozeniu tego planu miejscowego znajdziesz też: w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Zobacz galerię (5 zdjęć)

Załączniki: