null

Mokotów, Ursynów. Jaki plan miejscowy dla rejonu ul. Patkowskiego? Wyłożenie mpzp do publicznego wglądu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego.

Za nami kolejna dyskusja publiczna w czasie zagrożenia epidemią, którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania rejonu ul. Patkowskiego. Dyskusja publiczna odbyła się w środę 17 maja br. i  rozpoczęła o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło około 45 osób (obserwujących na YouTube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek (nagranie jest dostępne przez poł roku od dnia spotkania)

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym planie:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego obejmuje około 67,7 ha. Obszar ten znajduje się południowej części Mokotowa, a także w części na Ursynowie.  Sąsiaduje z dzielnicą Wilanów. Jest w większości zagospodarowany i zabudowany, ale ma tylko częściowo  ukształtowaną strukturę przestrzenną. Tworzą ją zespoły zabudowy mieszkaniowej na północ od al. Wilanowskiej oraz osiedle Arbuzowa w części południowo-wschodniej. Wschodnią część obszaru zajmują rozległe tereny  Instytutu Psychiatrii i Neurologii, parafii oraz osiedli zabudowy jednorodzinnej.
Stan istniejący obszaru opracowania charakteryzuje niewielka liczba powiązań przestrzennych pomiędzy ul. Śródziemnomorską a al. Wilanowską. Jest to jedynie ul. Karczocha oraz przejście w pobliżu ul. Adriatyckiej. Na obszarze objętego planem przestrzenie publiczne są słabo dostępne (szczególnie na osiedlu sąsiadującym ze Instytutem Psychiatrii). Brakuje ukształtowanych placów miejskich z usługami w parterach w miejscach węzłowych. Nowe osiedla i budynki wielorodzinne pomiędzy aleją Wilanowską a Potokiem Służewieckim są ogrodzone. Stanowią nieprzekraczalną barierę na odcinku ok. 600 m. Płoty oddzielają tereny położone na północ od al. Wilanowskiej od atrakcyjnych zespołów zieleni i rekreacji wzdłuż Potoku Służewieckiego.
Otoczenie obszaru sporządzanego planu jest bardzo różnorodne. Obejmuje zarówno istniejące, budowane i projektowane duże zespoły mieszkaniowe jak i atrakcyjne tereny zieleni związane z rekreacją, sportem i wypoczynkiem.
Obszar projektu planu:
•    od północy, wschodu i zachodu graniczy z osiedlami wielkopłytowymi z lat 70. – Stegnami, rejonem Wilanowa Zachodniego i Służewem nad Dolinką,
•    od strony północno-zachodniej graniczy z terenami tzw. Parku pod Skocznią przeznaczonymi pod ekstensywną dzielnicę mieszkaniową z atrakcyjnymi terenami publicznej zieleni,
•    od strony południowej graniczy z Potokiem Służewieckim, terenem m.in. Skarpy Ursynowskiej, parku historycznego Gucin-Gaj oraz osiedlami jednorodzinnymi Arbuzowa-bis,
•    od strony południowo-wschodniej graniczy  z Miasteczkiem Wilanów.
W otoczeniu obszaru planu znajduje się szereg obiektów o wartościach historycznych i kulturowych, z których część znajduje się na Skarpie Warszawskiej. Są to: kościół św. Katarzyny, kościół św. Dominika, Żółta Karczma, Pałac Królikarnia oraz zlokalizowane pod Skarpą – Świątynia Opatrzności Bożej i Pałac w Wilanowie, kościół NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach i kościół św. Antoniego Marii Zaccarii (na obszarze opracowania).
Podstawowe założenia i cele sporządzenia planu miejscowego:
- ukształtowanie struktury przestrzeni publicznej – ulic, placów, terenów zieleni powiązaniu z terenami otaczającymi, zapewni to dobre powiązania osiedli na Stegnach z terenami wypoczynku i rekreacji wzdłuż Skarpy Ursynowskiej oraz ciągłość przestrzeni publicznych i struktury zieleni pomiędzy założeniami: Parku pod Skocznią i Pól Wilanowskich;
- ukształtowanie krajobrazowe obszaru w odniesieniu do powiązań widokowych: z historycznymi obiektami na Skarpie Warszawskiej, z terenami zieleni oraz z Parkiem
i Pałacem w Wilanowie (szczególnie poprzez al. Wilanowską, która jest z osią kompozycyjną wilanowskiego założenia urbanistycznego);
- zachowanie mieszkaniowego charakteru obszaru ze wzbogaceniem usług;
- zdefiniowanie struktury funkcjonalnej obszaru z wydzieleniem terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, wyznaczeniem obiektów usługowych, terenów zieleni oraz zieleni przyulicznej, w tym szpalerów drzew;
- ukształtowanie atrakcyjnych przestrzeni wzdłuż Potoku Służewieckiego oraz poprawa możliwości retencji wód na obszarze opracowania i w jego sąsiedztwie;
- uzupełnienie układu powiązań komunikacyjnych, w tym pieszych i rowerowych, poprzez ukształtowanie układu ulic i placów w ciągu pomiędzy ul. Jana III Sobieskiego (na przedłużeniu ul. Nałęczowskiej) oraz ul. Arbuzową.
Tereny objęte projektem planu są położone w zasięgu obszaru o  wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Poza obszarem zwartym znajduje się jedynie teren położony przy skrzyżowaniu al. Wilanowskiej i ul. Dolina Służewiecka, który znajduje się w Wilanowskim Parku Kulturowym oraz Systemie Przyrodniczym Warszawy i został przeznaczony na zieleń urządzoną i wody powierzchniowe.
Na przedmiotowym obszarze opracowania nie obowiązuje obecnie plan miejscowy.

Konsultacje społeczne trwają od 10 maja do 14 czerwca 2023 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: (dostępne od 10 maja)

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.

2. Porozmawiajmy:

  • na dyskusji on-line 17 maja (środa) o godz. 17:00

        na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test(otwiera się w nowej karcie), żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

  • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w czwartki 11 i 18 maja br. w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08
  • na dyżurze stacjonarnym projektanta planu w czwartek 25 maja w godzinach 13.00 – 16.00 w  w Urzędzie Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 14 czerwca 2023 r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19(otwiera się w nowej karcie) wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

  • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
  • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej(otwiera się w nowej karcie) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem(otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też: w  Biuletynie Informacji Publicznej >>>

 

Załączniki: