null

Jaki plan miejscowy dla rejonu węzła Wisłostrady i mostu Marii Skłodowskiej-Curie? Wyłożenie planu do publicznego wglądu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jaki plan zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Wyłożenie planu miejscowego do publicznego wglądu.

 
Mapa rejonu Węzła Wisłostrady 

 

Trwają prace nad planem miejscowym dla rejonu węzła Wisłostrady i mostu Marii Skłodowskiej-Curie na Bielanach.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Jest on aktualnie wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

 


Więcej informacji o tym planie:

Obszar objęty opracowaniem obejmuje tereny pomiędzy Wisłostradą a wybrzeżem Wisły. To ok. 29,5 ha po południowej stronie Mostu Marii Skłodowskiej – Curie.

Na części tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu urbanistycznego ŻJ Młociny, obejmującego teren Węzła Północnego - część I planu (uchwała nr 431/II/01 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 19 stycznia 2001 r.).

Na obszarze planu znajduje się infrastruktura kanalizacyjna, m.in. zakład „Farysa” z przepompownią „Rytmy”. W przyszłości będzie budowany kolektor deszczowy „Wiślany”. Inwestycja obejmie też rozbudowę istniejącej przepompowni „Rytmy”. Kolektor ma odbierać wodę podczas intensywnych opadów i zapewnić czasową retencję ścieków z lewobrzeżnej Warszawy.

Plan jest sporządzany, aby:

 • uwzględnić istniejącą oraz planowaną miejską infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną,
 • umożliwić prawidłową eksploatację sieci i urządzeń oraz ich rozwój zgodnie z potrzebami wynikającymi z rozwoju m.st. Warszawy,
 • dostosować infrastrukturę do aktualnego stanu prawnego, w tym ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • dostosować się do zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Procedura sporządzania planu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po ogłoszeniu o przystąpieniu do jego sporządzania zostały zebrane wnioski do planu. Projekt planu z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał uzgodnienia z organami i instytucjami wymienionymi w ustawie oraz wymagane opinie.

Obecnie projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie tego wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna nad jego zapisami. Każdy może wnosić uwagi do projektu. Sposób rozpatrzenia uwag przez Prezydenta m.st. Warszawy będzie opublikowany na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a następnie załączony do projektu uchwały i skierowany pod obrady Rady m.st. Warszawy.

Konsultacje społeczne trwają od 16 października do 26 listopada 2020.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

 Zobacz tekst i rysunek projektu planu (od 16 października):

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego 

 Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00

2. Porozmawiajmy:

na dyskusji on-line 27 października (wtorek) o godz. 17:00:

  • na You Tube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

na dyżurze telefonicznym projektanta planu w środę 21 października w godz. 15:00 – 18:00, pod numerem 22 325 81 08 

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 26 listopada 2020

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

 Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłozeniu tego planu miejscowego znajdziesz też:

w Biuletynie Informacji Publicznej >>> 

 

 

Twoja opinia się liczy!