null

Mokotów. Jaki plan miejscowy dla Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie? Wyłożenie planu do publicznego wglądu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie.

Za nami kolejna dyskusja publiczna w czasie zagrożenia epidemią, którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie. Dyskusja publiczna odbyła się w środę 23 listopada i  rozpoczęła o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób (obserwujących na YouTube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek:

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym planie:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie dotyczy obszaru o powierzchni ok. 85 ha w środkowo-zachodniej części Mokotowa. Jest on  ograniczony ulicami: Racławicką, Wołoską, Woronicza, al. Niepodległości.

Na obszarze planu przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o zróżnicowanej  wysokości. Różne są też gabaryty i sposoby wykończenia budynków. W centralnej części planu, wśród rozległych terenów zieleni osiedlowej położony jest ogród jordanowski. Najstarszą zabudowę tworzą budynki jednorodzinne  z okresu międzywojennego, zlokalizowane we wnętrzach kwartałów istniejącej zabudowy.

Zabudowa usługowa zajmuje ok. 13% powierzchni terenu i znajduje się głównie wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych.  Znajdziemy ją przy ul. J. P. Woronicza i ul. Wołoskiej, a także w rejonie ul. A. Malczewskiego, gdzie wytworzyło się lokalne centrum usługowe. Usługi  znajdują się   również w parterach zabudowy mieszkaniowej wzdłuż al. Niepodległości oraz przy ul. A. Odyńca. Pojedyncze jednokondygnacyjne pawilony usługowe znajdziemy wewnątrz kwartałów zabudowy mieszkaniowej i wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

W rejonie ul. A. Malczewskiego oraz ul. Z. Modzelewskiego znajduj się budynki usługowe, a wśród nich wyróżniający się pod względem architektury i gabarytów historyczny budynek Polskiego Radia. W granicach opracowanego planu działają liczne placówki oświatowe, przychodnia zdrowia, klasztor oraz kościół oo. Franciszkanów.

Znaczną część  terenu  objętego planem  (11%) stanowi Rodzinny Ogród Działkowy zlokalizowany  pomiędzy ul. Racławicką i ul. A. Odyńca, obszar ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków jako Ogród Działkowy Towarzystwa Ogrodów Robotniczych.

Obszar planu ma dobrze wykształcony układ dróg publicznych, jest również dobrze skomunikowany z terenami zewnętrznymi.  W  al. Niepodległości zlokalizowane są dwie stacje metra: Racławicka (wyjście południowe) w północno-wschodniej części obszaru planu oraz Wierzbno (wyjście północne i południowe) w południowo-wschodniej części planu.

Głównym celem sporządzenia planu jest przede wszystkim:

-        uporządkowanie i zachowanie istniejącego sposobu zagospodarowania obszaru,

-        zachowanie historycznego układu urbanistycznego osiedla mieszkaniowego „Wierzbno”,

-        zachowanie istniejących  terenów usług publicznych(oświaty, zdrowia, kultury),  oraz  istniejących terenów usług komercyjnych jako funkcji uzupełniającej

-        zachowanie i urządzenie terenów wewnątrz kwartałów zieleni osiedlowej,

-        uporządkowanie układu komunikacyjnego na obszarze planu,

-        poprawienie standardów zamieszkania.

Konsultacje społeczne trwają od 16 listopada do 22 grudnia 2022 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: (dostępny od 16 listopada)

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.

2. Porozmawiajmy:

  • na dyskusji on-line 23 listopada (środa) o godz. 17:00

        na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test(otwiera się w nowej karcie), żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

  • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w czwartki 17 i 24 listopada w godzinach 11.00 – 15.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08
  • na dyżurze stacjonarnym projektanta planu w czwartek 1 grudnia w godzinach 13:00 – 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 22 grudnia 2022 r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19(otwiera się w nowej karcie) wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

  • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
  • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej(otwiera się w nowej karcie) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem(otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też: w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

 

Załączniki: