null

Białołęka. Jaki plan miejscowy dla Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol? Wyłożenie planu do publicznego wglądu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol.

Za nami kolejna dyskusja publiczna w czasie zagrożenia epidemią, którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol. Dyskusja publiczna odbyła się we wtorek 13 grudnia b.r. i  rozpoczęła o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób (obserwujących na YouTube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek:

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym planie:

Teren dla którego przygotowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żerania Wschodniego w rejonie ul. Annopol  znajduje się w dzielnicy Białołęka.

Obszar planu o powierzchni ok. 191,4 ha ograniczony jest:

-  od północy północną linią brzegową Kanału Żerańskiego,

-  od wschodu zachodnią linią rozgraniczającą projektowaną ulicę Nowo-Białołęcką oraz istniejącą ul. Białołęcką,

-  od południa terenami ogródków działkowych położonych wzdłuż ul. Inowłodzkiej,

-  od zachodu zachodnią linią rozgraniczającą ul. Annopol.

Dokładnie granice obszaru planu opisane są w tekście planu i przedstawione na rysunku planu.

Obszar objęty planem jest w znacznej mierze zurbanizowany, szczególnie w zachodniej części, przylegającej do ul. Annopol. Dominują tu centra logistyczne i dystrybucyjne oraz towarzyszące im obiekty biurowe. Nieco odmienną funkcję ma zlokalizowany na zamknięciu ulicy Odlewniczej Instytut Przemysłu Organicznego otoczony budynkami firm farmaceutycznych. Tuż za nimi, w samym centrum obszaru planu przetrwały pozostałości ogródków działkowych, zajmujących kiedyś znacznie większą powierzchnię.

W opisanej wyżej produkcyjno-magazynowo-usługowej części planu ciągle powstają obiekty nowszej generacji, stopniowo zajmując resztki wolnego terenu, często na miejscu starych hal, nie spełniających już obecnych wymagań i norm budowlanych.

Wschodnia część obszaru objętego planem jest zurbanizowana w części północnej i praktycznie niezagospodarowana w części południowej.  Na odcinku pomiędzy ulicami Szlachecką i Białołęcką dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna - intensywna, ale o niewielkiej skali. Zespoły zabudowy wielorodzinnej zajmują coraz to nowe tereny sięgając obecnie aż do ul. Pawła Włodkowica.

Tereny poniżej ul. Pawła Włodkowica są obecnie najsłabiej zagospodarowane. Trwa na nich obecnie budowa dużej zajezdni tramwajowej.

Strefą niezagospodarowaną są także tereny zieleni położone wzdłuż zamykającego obszar planu od północy Kanału Żerańskiego. Charakterystycznym elementem w przestrzeni jest położona, na kilkumetrowym nasypie, nieużytkowana bocznica kolejowa i most kolejowy na Kanałem.

Na obszarze planu poza ośrodkiem zdrowia brak jest jakiejkolwiek publicznej infrastruktury społecznej, takiej jak szkoła czy przedszkole.

Główne cele sporządzania planu miejscowego.

 • Wytworzenie (tam gdzie jeszcze jest to możliwe) harmonijnego styku  zabudowy produkcyjno-magazynowo-usługowej z zabudową mieszkaniową, w szczególności poprzez stworzenie pomiędzy nimi stref buforowych w postaci terenów zieleni i terenów usług.
 • Lokalizacja na obszarze planu brakujących obiektów publicznej infrastruktury społecznej: szkoły, przedszkola, obiektów służby zdrowia, sportu i rekreacji, domu kultury oraz innych usług publicznych, a także lokalizacja kościoła.
 • Zagospodarowanie terenów nad Kanałem Żerańskim w postaci położonej w zieleni, ogólnodostepnej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z usługami sportu (kubaturowymi i terenowymi) i  usługami kultury.
 • Umożliwienie lokalizacji wzdłuż Kanału Żerańskiego przystani na potrzeby żeglugi indywidualnej i zorganizowanej.
 • Usprawnienie układu komunikacyjnego (nowa ulica Proletariatczyków) i komunikacji zbiorowej, w szczególności  poprzez rozbudowę linii tramwajowych.
 • Lokalizacja mostu nad Kanałem Żerańskim (także z ruchem tramwajowym)  na zakończeniu  ul. Annopol.
 • Uporządkowanie i uzupełnienie, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, istniejącej zabudowy.
 • Wytworzenie, wobec jego braku, atrakcyjnego i czytelnego układu urbanistycznego, w postaci 3  powiązanych ze sobą mikrocentrów:

-  położonego na północy centrum rekreacyjno-socjalnego (tereny zieleni i sportu nad Kanałem, obok szkoła, przedszkole, kościół, szpital),

- położnego w środku obszaru centrum usługowo-mieszkaniowego z układem dwóch powiązanych ze sobą placów,

- położonego na południu, wokół placu przy ul. Inowłodzkiej, centrum handlowo-rozrywkowego, w którym dominować będą usługi komercyjne.

Te 3 mikrocentra powiązane będą ze sobą ciągiem biegnących z południa na północ przestrzeni publicznych w postaci placów, ciągów pieszych i rowerowych, terenów zieleni oraz obsadzonych szpalerami drzew dróg, tworzących razem „kręgosłup” planowanego układu urbanistycznego.  

Konsultacje społeczne trwają od 6 grudnia 2022 do 23 stycznia 2023 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: (dostępne od 6 grudnia)

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.

2. Porozmawiajmy:

 • na dyskusji on-line 13 grudnia (wtorek) o godz. 17:00

        na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test(otwiera się w nowej karcie), żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w środy 7 grudnia br. i 4 stycznia 2023 r. w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08
 • na dyżurze stacjonarnym projektanta planu w środę 14 grudnia w godzinach 13:00 – 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 23 stycznia 2023 r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19(otwiera się w nowej karcie) wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej(otwiera się w nowej karcie) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem(otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też: w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Załączniki: