null

Jaki plan miejscowy osiedla Chomiczówka cz II - rejon ul. Conrada?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki, ulice, place tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np parki i skwery.

Jeśli masz potrzebę lub pomysł związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

Więcej informacji o tym terenie

Teren opracowania ma powierzchnię 96,2 ha. Stanowi fragment dużego osiedla Chomiczówka. Jest on ograniczony ulicami: Conrada, Kwitnącą, Wólczyńską, al. Reymonta. Znajduje się w południowej części Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Na tym obszarze nie ma planu miejscowego. A tylko plan skutecznie reguluje zasady zagospodarowania poszczególnych terenów i może zabezpieczyć układ osiedla przed nadmiernym dogęszczaniem zabudowy.

Obszar naszego zainteresowania ma dość jednorodny charakter. Są tam głównie osiedla. Mają podobny typ zabudowy. To zespoły średnio-wysokiej i wysokiej zabudowy mieszkaniowej i skoncentrowane zespoły usług, z infrastrukturą społeczną oraz terenami zieleni osiedlowej i Parkiem im. Bolesława Chomicza. W północnej części znajduje się wielkopowierzchniowy obiekt handlowy hipermarket E. Leclerc przy ul. Wólczyńskiej.

Plan jest sporządzany, aby:

stworzyć podstawy formalno-prawne do podejmowania decyzji administracyjnych, które będą prowadzić do ewentualnych przekształceń w zagospodarowaniu przestrzennym, z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego i dostosowaniem do lokalnych uwarunkowań.

Plan ma służyć temu, by decyzje, które dotyczą realizacji inwestycji budowlanych były spójne z polityką przestrzenną zapisaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

1. Możesz złożyć wniosek do planu do 8 marca 2021 roku

Wzór wniosku:

2. Porozmawiajmy 

  • na spotkaniu on-line w  czwartek 11 lutego o godz. 17:00

na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
lub na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów – wydrukuj i powieś na klatce plakat!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Kto może złożyć wniosek do planu?

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni, które chciałby, aby zostały w planie uwzględnione. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje ponieważ złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć wniosek do planu?

Wypełnij formularz wniosku. 

Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:

  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

  • osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy

  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę.Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej

Twoja opinia się liczy!

Załączniki: