null

Białołęka. Jaki plan miejscowy rejonu Anecina Północnego - część 1. Wyłożenie planu do publicznego wglądu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na żółtym tle zaznaczone granice planu i napis: Jaki plan miejscowy rejonu Anecina Północnego - część 1

Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego - część 1

Za nami kolejna dyskusja publiczna którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania rejonu Anecina Północnego – część 1. Dyskusja publiczna odbyła się 16 maja br. i rozpoczęła o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy dotyczace fragmentu projektu planu. Druga część spotkania przeznaczona była na dyskusję. W spotkaniu uczestniczyło około 90 osób (obserwujących na YouTube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek (nagranie jest dostępne do końca zbierania uwag tj. 12 czerwca)

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Wiecej informacji o obszarze planu

Obszar opracowania ma powierzchnię ok. 56,1 ha i położony jest w zachodniej części Białołęki, między ulicami: Modlińską, Mehoffera, Hanki Ordonówny i Winorośli.

Obecny sposób zagospodarowania przestrzeni w obszarze planu jest charakterystyczny dla dzielnicy Białołęka. Można wyróżnić następujące główne formy zagospodarowania:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna skoncentrowana we wschodniej części planu,
 • zabudowa mieszana wzdłuż ulicy Modlińskiej,
 • zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w zachodniej części planu,
 • tereny cenne przyrodniczo położone w południowo-zachodniej części planu, m.in. las wydmowy, Rów Winnicki wraz z otoczeniem oraz
 • tereny niezabudowane, nieużytki rolne w centralnej części planu.

Dostępność terenu czyni ten rejon atrakcyjnym inwestycyjnie, umożliwiając rozwój funkcji mieszkaniowych. Istniejąca zabudowa ekstensywna miesza się z nowopowstającymi zespołami zabudowy intensywnej, zwiększając gęstość zaludnienia oraz wiążące się z tym wyzwania przestrzenne.

Główne cele sporządzenia planu:

 • utrzymanie istniejących funkcji mieszkaniowych oraz uzupełnienie ich poprzez odpowiednie rozmieszczenie tak, aby nie wzmacniało to konfliktów społecznych,
 • racjonalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, które pozwoli na kontynuację rozbudowy dynamicznie rozwijającej się części miasta z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju,
 • zachowanie i wytyczenie głównych rozwiązań przestrzennych, w tym głównej osi kompozycyjnej w formie ulicy M. Ćwiklińskiej,
 • rozwinięcie programu usługowego wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz zapewnienie dostępu do miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców,
 • wzbogacenie układów zabudowy zielenią urządzoną,
 • ochrona terenów cennych przyrodniczo.

Zgodnie z ustaleniami studium obszar objęty przedmiotowym planem znajduje się w dwóch strefach funkcjonalnych. Znaczna cześć obszaru planu (ok. 60% powierzchni terenów) zlokalizowana jest w strefie miejskiej, natomiast południowo-wschodni fragment obszaru zlokalizowany jest w strefie przedmieść. Zgodnie ze studium tereny przedmieść to tereny wymagające podporządkowania sposobu i form zagospodarowania warunkom wynikającym z ochrony wartości przyrodniczych i środowiska. Występujące tu powierzchnie terenów użytkowanych ekstensywnie, z rozproszoną zabudową mieszkaniową oraz towarzyszącą im zielenią, a także tereny rolnicze – to w przeważającej części tereny ze wskazaniem wspomagania systemu przyrodniczego miasta.

Na fragmencie obszaru planu położonym w strefie przedmieść jako przeznaczenie terenów wskazano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną M2, o wysokości do 12 m i średnim wskaźniku zabudowy równym 0,6. Dla fragmentu obszaru położonego w strefie miejskiej jako przeznaczenie terenów wskazano zabudowę mieszkaniową wielorodzinną M1, o wysokości do 20 m i średnim wskaźniku zabudowy równym 1,5.

Obecnie wyłożenie jest czwartym wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu.

Konsultacje społeczne trwają od 7 maja do 12 czerwca 2024 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: (dostępne od 7 maja)

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.

2. Porozmawiajmy:

 • na dyskusji on-line 16 maja (czwartek) o 17:00
 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

 

 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 • na dyżurze telefonicznym projektantki planu w środy 8 i 15 maja w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08
 • na dyżurze stacjonarnym projektantki planu w środę 22 maja w godzinach 13.00 – 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 12 czerwca 2024 r.

Wzór formularza znajdziesz pod tym linkiem

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadziła możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Załączniki: