null

Wola. Jaki plan miejscowy rejonu ulicy Twardej - część C ? Wyłożenie planu miejscowego do publicznego wglądu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej - część C.

Za nami kolejna dyskusja publiczna w czasie zagrożenia epidemią, którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania rejonu ulicy Twardej – część C. Dyskusja publiczna odbyła się w poniedziałek 17 kwietnia br. i  rozpoczęła o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób (obserwujących na YouTube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym planie:

Teren objęty projektem planu miejscowego ma około 8,6 ha i leży w południowo-wschodniej części  Woli, pomiędzy ulicami Miedzianą i Towarową.

Większość obszaru to pozostałości po wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym Jupiter. Obiekt
z lat 50. XX w. wchodził w skład dawnych Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego”. Obszar planu jest w dużym stopniu niezabudowany i niezagospodarowany. W jego północnej części, przy ulicy Pańskiej, stoi jeden budynek mieszkalny. To przedwojenna, czteropiętrowa kamienica modernistyczna. Pozostała część po południowej stronie ulicy Pańskiej  jest obecnie niezabudowana. Zabudowa usługowo-magazynowa w rejonie skrzyżowania ulic Pańskiej i Miedzianej została wyburzona.

Zachodnia strona ulicy Miedzianej jest również pozbawiona zabudowy. Znajdują się tam pozostałości po zapleczu technicznym zakładów poligraficznych. Są wykorzystywane jako parkingi. Jest też skupisko zieleni wysokiej. W środkowej części obszaru zachowała się część dawnego kompleksu Domu Słowa Polskiego. Jednopiętrowy obiekt ma charakterystyczne stożkowe świetliki dachowe.
W południowo-zachodniej części zlokalizowana jest stacja benzynowa i myjnia samochodowa.

Obszar jest bardzo dobrze skomunikowany. Leży w bliskim sąsiedztwie przystanków komunikacji zbiorowej: autobusowej, tramwajowej oraz stacji II linii metra – Rondo Daszyńskiego. Teren objęty planem jest uzbrojony we wszystkie sieci miejskiej infrastruktury technicznej.  Większość gruntów to tereny Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółek i grup przedsiębiorstw.

Głównym celem sporządzenia  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej – część C jest:

 • określenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska i dziedzictwa kulturowego
 • potrzeba racjonalnego uzupełnienia i zmiany struktury przestrzennej, której w przypadku braku planu miejscowego zagraża niekontrolowany sposób zagospodarowania terenów oraz chaos przestrzenny.

Przyszły plan pozwoli w niedalekiej przyszłości przekształcić tereny Jupitera w nowoczesne osiedle mieszkaniowo-usługowe z dostępem do zieleni urządzonej. Plan ma posłużyć m.in.:

 • wytworzeniu właściwej struktury kompozycyjnej uwzględniającej walory przestrzenne i kulturowe, która nawiązują do historycznego układu przestrzennego tej części miasta (dawny Plac Kazimierza Wielkiego, przebieg ulicy Wroniej, kompleks Domu Słowa Polskiego),
 • ukształtowaniu wielofunkcyjnej struktury obszaru, co oznacza np. wprowadzenie gastronomii czy mniejszych sklepów w parterach budynków,
 • zwiększeniu udziału terenów zieleni, co wpłynie korzystnie na poprawę mikroklimatu w tej części  Woli,
 • wprowadzeniu nowego systemu przestrzeni zarówno publicznych jak i wewnętrznych, co zapewni dogodny dostęp do obiektów usługowych, mieszkalnych, terenów zieleni oraz pobliskiej, położonej poza granicami planu stacji metra,
 • ukształtowaniu ulicy Towarowej jako reprezentacyjnej wielkomiejskiej przestrzeni publicznej o charakterze ulicy handlowo-spacerowej,
 • wprowadzeniu nowej zabudowy, porządkującej i intensyfikującej przestrzeń tego obszaru,
  o wysokości stopniowo narastającej w kierunku koncentracji obiektów wysokościowych
  w rejonie Ronda Daszyńskiego,
 • określeniu zasad dla obiektów zabytkowych wymagających ochrony planistycznej.

Konsultacje społeczne trwają od 11 kwietnia do 19 maja 2023 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: (dostępne od 11 kwietnia)

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.

2. Porozmawiajmy:

 • na dyskusji on-line 17 kwietnia (poniedziałek) o godz. 17:00

        na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test(otwiera się w nowej karcie), żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w czwartki 20 kwietnia br. w godzinach 9.00 – 12. 00 i 27 kwietnia w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 19 maja 2023 r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

(otwiera się w nowej karcie)Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19(otwiera się w nowej karcie) wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej(otwiera się w nowej karcie) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem(otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też: w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Załączniki: