null

Jaki plan zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Rembertowa? Wyłożenie planu miejscowego do publicznego wglądu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad planem miejscowym dla Centrum Rembertowa.&nbsp;Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej.&nbsp;Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.</p>

Trwają prace nad planem miejscowym dla Centrum Rembertowa.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. Plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, np. parki i skwery. Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego dla tej części Rembertowa. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej. 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

 
Więcej informacji o tym planie:

Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię ok. 132 ha i jest ograniczony:

 • ul. Roty - od północnego zachodu,
 • ulicami Kadrową, Republikańską, Gawędziarzy, Bellony, pasem działek przylegających od wschodu do ul. Jaworzniaków, Dowódców – od wschodu,
 • terenami wojskowymi, terenami leśnymi, ul. Zesłańców Polskich – od południowego zachodu.

Jest to centrum Rembertowa. Na obszarze planu znajdują się usługi, obszary mieszkaniowo-usługowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 Na przeważającej części obszaru sporządzanego planu obowiązują:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
  nr 1 - Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera”,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 2 „Kordiana”, 
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Strycharskiej,
 • częściowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Rembertowa. 
 Główne cele i założenia planu miejscowego:
 • wykształcenie funkcjonalnego i przestrzennego centrum dzielnicy Rembertów, 
 • uporządkowanie zabudowy, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego,
 • poprawa komunikacji poprzez m.in. ustalenie lokalizacji tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ulicę Marsa z al. gen A. Chruściela „Montera”,
 • wskazanie miejsca  na budowę zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego oraz parkingu typu „Parkuj i Jedź”,
 • ograniczenie możliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej w terenach o przewadze zabudowy jednorodzinnej,
 • zabezpieczenie wartościowych terenów zieleni przed zabudową,
 • umożliwienie lokalizacji: centrów lokalnych, nowych usług kultury, sportu i rekreacji.
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany –  to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (to treść uchwały rady miasta) oraz rysunku planu (to ilustracja do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu 

Uwaga! Mogą pojawić się problemy techniczne .Jeśli poniższy tekst bądź rysunek planu nie wyświetla się skorzystaj z tego linka do strony BIP i przejdź do załączników, gdzie znajduje się tekst i rysunek.

Tekst projektu planu miejscowego  

Rysunek projektu planu miejscowego  

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się również:

 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00 
 • na wystawie przed Urzędem Dzielnicy Rembertów
2. Porozmawiajmy:
 • na dyżurze telefonicznym  projektanta planu w  środy 14, 21 i 28 kwietnia w godz. 10:00 – 13 oraz w piątki 16, 23, 30 kwietnia w godz. 13:00 - 16:00,  pod numerem 22 325 81 08:
 • na dyskusji on-line we wtorek 20 kwietnia o godz. 17:00
 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym. Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.
3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 19 maja 2021

Wzór formularza znajdziesz tu: 

uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Czym jest dyskusja publiczna online?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych online w czasie konsultacji planów miejscowych.Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos) pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Bezpiecznie przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja online umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. 

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?
 • podczas dyskusji publicznej online (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez Prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY. O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Twoja opinia się liczy!

Załączniki: