null

Ursynów. Jaki plan miejscowy po północnej stronie ulicy Ciszewskiego? Wyłożenie planu miejscowego do publicznego wglądu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad planem miejscowym po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.

 

Za nami kolejna dyskusja publiczna w czasie zagrożenia epidemią, którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę YouTube.

Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania po północnej stronie ulicy Ciszewskiego. Dyskusja publiczna odbyła się w czwartek 29 września i  rozpoczęła o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób (obserwujących na YouTube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).

Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek:

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym planie:

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 47 ha w północno-wschodniej części Dzielnicy Ursynów.  To fragment osiedla Ursynów Północny, które powstało w latach 70. i 80. XX w. według projektu prof. Marka Budzyńskiego. Budynki wielorodzinne o zróżnicowanej wysokości tworzą oryginalne układy uzupełnione usługami komercyjnymi  oraz publicznymi jak szkoły czy przedszkola. Charakterystyczną cechą  i podstawowym walorem osiedla jest zieleń towarzysząca zabudowie. W latach 90. XX w. wzdłuż zachodniej pierzei al. Komisji Edukacji Narodowej zaczęły pojawiać się nowe budynki o zabudowie pierzejowej.

 

Obszar planu jest dobrze skomunikowany, przylegają do niego ważne drogi w skali miasta: ul. J. Rodowicza „Anody” , al. Komisji Edukacji Narodowej, ul. J. F. Ciszewskiego.  Jest on dobrze obsłużony komunikacją publiczną: autobusową oraz I linią metra.

Głównym celem sporządzenia niniejszego planu jest:

 • określenie zasad zagospodarowania terenu w celu ochrony istniejących terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku towarzyszących zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz ochrony układu urbanistycznego,
 • wytworzenie ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej i sportu powszechnego,
 • uzupełnienie istniejącej zabudowy o zabudowę o funkcjach mieszkaniowych, społecznych i usługowych, z uwzględnieniem gabarytów istniejących budynków z zachowaniem zieleni urządzonej,
 • poprawienie warunków życia mieszkańców m. in. poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego oraz rozwiązanie problemu miejsc parkingowych.

 

W projekcie planu:

- ustala się zachowanie i rozwój funkcji usług publicznych i zieleni rekreacyjnej,

- ustala się zachowanie i ochronę funkcji mieszkaniowej oraz układu zabudowy Osiedla Ursynów Północny z przełomu lat 70. i 80. XX w.,

- ustala się nowe tereny inwestycyjne pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz parking wielopoziomowy,

- ustala się ukształtowanie lokalnego centrum usługowo–kulturalnego, sprzyjającego integracji społecznej,

- dopuszczono rozbudowę i nadbudowę istniejących parkingów w celu poprawienia bilansu parkingowego ,

- określa się zasady realizacji nowej zabudowy biorąc pod uwagę skalę i charakter zabudowy istniejącej,

- zachowuje się istniejący obwodowy układu dróg publicznych i uzupełnia go o drogi dojazdowe służące do obsługi terenów, na których zlokalizowane są funkcje publiczne,

- uporządkowuje się istniejący „wewnętrzny” układ powiązań komunikacyjnych kołowych i pieszych oraz uzupełnia go w celu zapewnienia optymalnej obsługi w obszarze.

 

W celu podniesienia standardu zagospodarowania przestrzeni publicznych określono zasady ich kształtowania, w tym wskazano pierzeje usługowe oraz przestrzenie wymagające szczególnego opracowania. Wzdłuż ulic: J. Rodowicza „Anody” , al. Komisji Edukacji Narodowej, S. Herbsta i W.B. Jastrzębowskiego ustalono realizację zieleni w formie rzędowych nasadzeń drzew. Wzdłuż ulic ul. J.F. Ciszewskiego ustalono realizację przestrzeni służącej rekreacji plenerowej, zagospodarowanej zielenią urządzoną i uzupełniającymi ją obiektami małej architektury.

 

Na tym obszarze Ursynowa Północnego nie obowiązuje obecnie plan miejscowy.

Konsultacje społeczne trwają od 14 września do 21 października 2022 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: (dostępny od 14 września)

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.

Pod tym linkiem dostępna jest również plansza z informacjami o planie.

2. Porozmawiajmy:

 • na dyskusji on-line 29 września (czwartek) o godz. 17:00

        na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

 

        na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test(otwiera się w nowej karcie), żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu ww wtorki 20 i 27 września w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08.
 • na dyżurze stacjonarnym w Urzędzie Dzielnicy Ursynów we wtorek 4 października w godzinach 13.00 – 16.00

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 21 października 2022 r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19(otwiera się w nowej karcie) wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej(otwiera się w nowej karcie) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem(otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też: w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Załączniki: