null

Konkurs - Chmielna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo konkursu, zielone tło, czarna grafika
Logo konkursu

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy

Harmonogram

Informacja 08.04.2021

Zamawiający dokonał oceny wniosków. Do uczestników została rozesłana (poprzez Platformę Konkursu) informacja o wynikach kwalifikacji. W razie niejasności lub problemów prosimy o kontrakt mejlowy.

Informacja 15.03.2021

Zamawiający wydłużył termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 19 marca 2021, do godziny 16.00.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający na Stronie i Platformie konkursu zamieścił nową wersję Regulaminu, uwzględniającą zmianę ww. terminu, zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania uczestników, oraz korektę numeracji w punkcie 3 Rozdziału I oraz punkcie 7.4 Rozdziału III.

Termin składania wniosków: do 19.03.2021 r., do godz. 16.00.

Kontakt

SKŁADANIE WNIOSKÓW I OBSŁUGA KONKURSU POPRZEZ PLATFORMĘ:

https://zamowienia.um.warszawa.pl

Zamawiającym w konkursie (zwanym również Zamawiającym lub Organizatorem) jest Miasto Stołeczne Warszawa, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP).

Siedzibą Zamawiającego jest:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Tomasz Pniewski oraz Zastępca Sekretarza Maria Zielińska.

Informacje o Konkursie będą zamieszczane na stronie konkursowej pod adresem: http://architektura.um.warszawa.pl/konkursChmielna

https://zamowienia.um.warszawa.pl

Adres email: konkursChmielna@um.warszawa.pl 


Opis

Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,oraz niniejszego Regulaminu. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora lub autorów wybranej pracy konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Chmielnej w Warszawie.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni [1], spełniający następujące obiektywne wymagania:

a)       Nie podlegają wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” wymóg ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

b)      Spełniają warunki udziału w konkursie.

Za spełniających warunki udziału w konkursie Zamawiający uzna Uczestników, będących osobami fizycznymi, które wykażą, że posiadają wykształcenie odpowiednie dla wykonywania zawodu architekta lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi o takim wykształceniu na etapie przygotowywania pracy konkursowej (sporządzeniu koncepcji architektonicznej).

Ponadto wykażą, że posiadają uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub będą posługiwać się osobami fizycznymi posiadającymi ww. uprawnienia na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Ponadto Uczestnik musi wykazać, że na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej będzie posiadał lub będzie posługiwał się osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych.

W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunki te mogą być spełnione łącznie.

Oceny spełnienia warunków dokona Zamawiający w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowe środki dowodowe wraz z nimi złożone.


Nagrody

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

I nagroda pieniężna w wysokości           40.000 zł.

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

II nagroda pieniężna w wysokości          20.000 zł.

III nagroda pieniężna w wysokości         10.000 zł.

oraz pula na wyróżnienia w wysokości 10.000 zł

Załączniki: