null

Konkurs - Plac Trzech Krzyży

Drukuj otwiera się w nowej karcie
konkurs plac Trzech Krzyży
konkurs plac Trzech Krzyży

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję odnowienia i przebudowy placu Trzech Krzyży w Warszawie

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa (z siedzibą pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Dyrektor tego Biura.

 

 

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Konkurs prowadzony jest jako jednoetapowy. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Kluczowe terminy:
• Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 26.02.2010r. do godz. 15.00
• Składanie prac konkursowych: do dnia 13.05.2010r do godziny 15.00
• Rozstrzygnięcie konkursu: do 4 tygodni od terminu składania prac konkursowych,

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Uczestnikiem konkursu mogą być Wykonawcy krajowi i zagraniczni, którzy dysponować będą przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta, urbanisty lub architekta krajobrazu.

Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, w której plac mógłby spełniać tradycyjna rolę  miejsca spotkań i spacerów, jak również uroczystych wydarzeń. Plac wymaga wyeksponowania swoich historycznych i  turystycznych walorów. Obecnie centrotwórczy potencjał Placu Trzech Krzyży jest zdominowany przez układ drogowy i pełni rolę przede wszystkim węzła komunikacyjnego i parkingu.
Jako ważne kryteria  konkursowe należy wskazać również spójność przyszłego placu zarówno z układem przestrzennym południowego śródmieścia jaki i przede wszystkim rewitalizowanego Traktu Królewskiego. W aspekcie technicznym istotne jest natomiast uzyskanie  takich rozwiązań projektowych odnośnie  ukształtowania przestrzeni i nawierzchni placu, które umożliwiałyby ewentualną realizację parkingu podziemnego w drugim etapie inwestycji.

Koszt realizacji inwestycji na podstawie projektu wyłonionego w konkursie nie może przekroczyć kwoty 16 milionów złotych netto. Podana kwota nie obejmuje kosztów realizacji parkingu podziemnego.

Sąd konkursowy:
• Przewodniczący: mgr inż. arch. Jolanta Latała (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. W-wy)
• Sędzia: dr inż. arch. Krzysztof Bojanowski (SARP)
• Sędzia: mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk (Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP Urzędu m.st. W-wy)
• Sędzia: mgr inż. Janusz Galas (Inżynier Ruchu m. st. Warszawy)
• Sędzia: mgr inż. arch. Jerzy Grochulski (SARP);
• Sędzia referent: dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (TUP)
• Sędzia: mgr inż. arch. krajobrazu Dorota Rudawa
• Sędzia: prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski

Kryteria oceny prac konkursowych
• Jakość przestrzeni publicznej   maksymalnie 45 pkt.
• Rozwiązania komunikacyjne   maksymalnie 45 pkt.
• Ekonomiczność proponowanych rozwiązań  maksymalnie 10 pkt.

Zakres szczegółowego opracowania pracy po konkursie
Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zobowiązany będzie do:
• Opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (materiały wyjściowe do projektowania, projekty budowlane i wykonawcze), materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) stanowiące podstawę do realizacji zadania;
• Pełnienia nadzorów autorskich przy realizacji projektu;
• Sporządzenia wytycznych do projektu planu miejscowego dla rejonu Placu Trzech Krzyży;
• Sporządzenia wytycznych do wielobranżowego projektu garażu podziemnego;


 

Kontakt

tpniewski@um.warszawa.pl

Data
2010

Nagrody

• Pierwsza nagroda, w wysokości 56.000 złotych
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
• Druga nagroda, w wysokości 36.000 złotych.
• Wyróżnienia, w łącznej wysokości 36.000 złotych.

Załączniki: