null

Konkurs - Polonia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.

Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3.1 zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę ‐ miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:

1. Koncepcji urbanistycznej całości założenia,

2. Koncepcji architektonicznej stadionu piłkarskiego IV kategorii dla 15,5 tys. widzów,

3. Koncepcji wielofunkcyjnej hali sportowej z garażem podziemnym,

4. Koncepcja budynku Centrum Wsparcia Sportu z garażem podziemnym.

5. Koncepcja placu przed wejściem głównym z garażem podziemnym.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla przedsięwzięcia (budowy) Ośrodka Polonia. Obiekt powinien wyróżniać się walorami przestrzennymi, architektonicznymi i funkcjonalno-użytkowymi, przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych.

Prace konkursowe oceniane będą według podanych poniżej kryteriów.

Kryteria oceny pracy konkursowej

Waga procentowa

Atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

30 %

Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego

30 %

Integralność kompozycji całości

20 %

Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań

(koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność).

20 %

 

Kontakt

konkurspolonia@um.warszawa.pl

W niniejszym konkursie komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. Korespondencja (w tym zaproszenie do składania prac konkursowych oraz ewentualne wezwania, jakich Organizator może dokonać w związku z art. 26 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Harmonogram

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków

do 29 listopada 2018 r.

Składanie Wniosków

do 21 grudnia 2018 r., do godz. 16.00

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu

do 21 lutego 2019 r.

Składanie prac konkursowych
(w godzinach pracy Urzędu: 8.00 – 16.00)

do 25 kwietnia 2019 r.

do godz. 16.00.

INFORMACJE - KOMUNIKATY ORGANIZATORA

10-05-2019

Informujemy, że ogłoszenie wyników konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ul. Konwiktorskiej 6, będzie miało miejsce w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK (Pasaż S. Wiecheckiego „Wiecha” 4), w dniu 13.05.2019, o godzinie 13.30

19-04-2019

Zmiana Regulaminu Konkursu w zakresie składu sądu konkursowego.

W związku z art. 17 Ustawy Pzp ze składu sądu konkursowego wyłączył się Pan Wojciech Grabianowski. 

Obowiązki Przewodniczącego Sądu przejęła Pani Marlena Happach, dotychczas pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sądu. 

Regulamin ze zmianami dostępny poniżej. 

09-01-2019

Organizator zakończył analizę Wniosków. Obecnie Organizator wezwał Uczestników (drogą mailową) do udzielenia wyjaśnień / uzupełnień Wniosków, działając na podstawie w art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami pkt 7.1. i 5.5. Rozdziału III Regulaminu.
Prosimy Uczestników o sprawdzenie przychodzących wiadomości mailowych, również w katalogu SPAM. 

04-01-2019

Obecnie trwa weryfikacja wniosków. Jeśli wnioski będą wymagać uzupełnień/wyjaśnień zostaną wysłane wezwania do uzupełnień/wyjaśnień na adresy mailowe podane we wnioskach.  Stosowna informacja zostanie też zamieszczona na stronie internetowej konkursu.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby nastąpiło to w jak najbliższym terminie.

Kwalifikacja uczestników będzie możliwa po upływie terminu na uzupełnienie wniosków.

  


WAŻNE

Organizator przypomina, że Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski złożone niezgodnie z wymaganiami wskazanymi w regulaminie konkursu, czyli niepodpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą zostać uznane jako złożone nieprawidłowo.The English version of the Rules and regulations of the architectural and planning competition for a development design for The Polonia Centre at 6 Konwiktorska St. is now available on the competition website English version PACK.zip (at the bottom of the page)

Data

25-04-2019

Nagrody

Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:


I nagroda pieniężna w wysokości      100 000 zł.
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda pieniężna w wysokości       50 000 zł.
III nagroda pieniężna w wysokości      25 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 25 000 zł.

 

Załączniki: