null

Konkurs - Port i Cypel Czerniakowski

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika_mala.jpg

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Andrzej Jakubiak

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach proceduralnych jest sekretarz Sądu Konkursowego Tomasz Pniewski

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach merytorycznych jest sekretarz Sądu Konkursowego  Tomasz Pniewski
 
Regulamin do pobrania poniżej. 
 

Konkurs jest konkursem studialnym, jednoetapowym. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zakresem konkursu – Portu i Cypla Czerniakowskiego.
Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi stanie się punktem wyjścia do:
• sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru
• przygotowania oferty inwestycyjnej dla wspólnej realizacji przedsięwzięć opartych na podziale zadań pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym lub innej formie współpracy z podmiotami prywatnymi.

Główny przedmiot (CPV) 71220000-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71222000-0

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:
Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, ponadto; dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów (w tym studia I stopnia) w zakresie architektury lub urbanistyki lub architektury krajobrazu lub gospodarki przestrzennej.
W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i znajomość regulacji prawnych niezbędne do prawidłowego wykonania pracy konkursowej.

Kryteria oceny prac konkursowych 
atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań  urbanistycznych w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru oraz jakość powiązań terenu Portu i Cypla Czerniakowskiego z rzeką i miastem jak również atrakcyjność i jakość projektowanej zabudowy. 
waga kryterium - 70%

atrakcyjność inwestycyjna przyjętych rozwiązań, tj. możliwość ich zrealizowania w formule współpracy pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.
waga kryterium - 30%

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 
Data składania wniosków: do dnia 06.09.2010
Czas składania wniosków: do godziny 16.00
Miejsce składania wniosków: 00-901 Warszawa, PKiN, Plac Defilad 1, XIII piętro, kancelaria pok. 1349

Termin składania prac konkursowych 
Prace konkursowe należy składać do dnia 10.11.2010 godzina 16.00
Miejsce: 00-901 Warszawa, PKiN, Plac Defilad 1, XIII piętro, kancelaria pok. 1349

Kontakt

tpniewski@um.warszawa.pl

Data
2010
Nagrody

I nagroda pieniężna w wysokości 100 000 zł.
II nagroda pieniężna w wysokości 60 000 zł.
III nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł.
pula do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 60 000 zł.

Załączniki: