null

Konkurs "SKRA"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo1.jpg

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

Skład Sądu Konkursowego

Oceny spełniania wymagań formalnych przez uczestników konkursu oraz złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Organizatora w składzie:

 

Marlena

Happach

 

Architekt Miasta,

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Przewodnicząca Sądu

Renata Kaznowska

 

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Zastępca Przewodniczącej Sądu

Marcin

Chruśliński

Architekt

Sędzia referent ds. architektury

Konrad

Grabowiecki

Architekt, Sędzia Konkursowy SARP

Członek Sądu

Szymon

Kalata

Architekt, Sędzia Konkursowy SARP

Członek Sądu

Michał

Krasucki

Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

Członek Sądu

Tomasz

Majewski

Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Członek Sądu

Ewa

Malinowska-Grupińska

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Członek Sądu

Zbigniew

Polakowski

Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Sędzia referent ds. sportowych

Janusz

Samel

Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji

Członek Sądu

Marek

Sawicki

Architekt, Sędzia Konkursowy SARP

Członek Sądu

Stefan

Słupczyński

Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa

Członek Sądu

Wojciech

Wagner

Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Członek Sądu

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej i urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego „Skra” przy ulicy Wawelska 5, a w szczególności:

  • Koncepcji urbanistycznej całości założenia wraz ze stadionem głównym,
  • Koncepcji architektonicznej zespołu treningowego, w skład którego wchodzą; stadion lekkoatletyczny, rzutnie oraz budynek zaplecza,
  • Koncepcji zagospodarowania strefy rekreacyjno-sportowej.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji architektonicznej obiektów sportowych oraz zagospodarowania terenu objętego zakresem opracowania konkursowego.

Prace konkursowe oceniane będą według podanych poniżej kryteriów.

 

Kryteria oceny pracy konkursowej

Waga procentowa

Integralność kompozycji całości,

również w powiązaniu z Polem Mokotowskim i stadionem głównym.

25%

Trafność rozwiązań programowo-przestrzennych.

20%

Atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań

w zakresie funkcji sportowych.

20%

Atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań

w zakresie zagospodarowania terenu.

20%

Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań

(koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność).

15%

 

Kontakt

Organizatorem konkursu (zwanym również Organizatorem lub Zamawiającym) jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP).

Siedzibą Zamawiającego jest:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. 

Adres do korespondencji:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Miejsce złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
Kancelaria - parter.

Miejsce złożenia prac konkursowych: 

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
Pokój 512b.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego

Tomasz Pniewski oraz Zastępca Sekretarza Maria Zielińska

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem:

• korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursskra@um.warszawa.pl
 ( w tytule maila: „KONKURS – SKRA” )
• korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50
 ( z dopiskiem: „KONKURS – SKRA” )
• korespondencja pocztowa przesyłana na adres wskazany w pkt 1.3.

Harmonogram

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków

do 28 czerwca 2018 r.

Składanie Wniosków

do 6 lipca 2018 r., do godz. 16.00

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu

do 22 sierpnia 2018 r.

Składanie prac konkursowych
(w godzinach pracy Urzędu: 8.00 – 16.00)

do 5 października 2018 r.

do godz. 16.00.

Informacje / komunikaty:

16.10.2018

W imieniu Organizatora Konkursu pragnę poinformować, że publiczne ogłoszenie wyników „konkursu na SKRĘ” odbędzie się
we wtorek, 16 października, o godzinie 12.30 w siedzibie BAiPP, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (w „czarnej sali” na parterze).

10.09.2018

Organizator zamieścił trzecią (ostatnią) część odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu. Dokument do pobrania poniżej.  

28.08.2018

Organizator zamieścił drugą część odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu. Dokument do pobrania poniżej.  

16.08.2018

Organizator zamieścił pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu. Dokument do pobrania poniżej.  

18.07.2018

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, Organizator rozesłał (drogą mailową) do uczestników konkursu zaproszenie do złożenia pracy konkursowej. 
Bardzo prosimy o sprawdzenie wiadomość (także katalogu SPAM) i w razie nieotrzymania Zaproszenia skontaktować się z Organizatorem. 

13.07.2018

Organizator zakończył analizę Wniosków. Obecnie Organizator wezwał Uczestników (drogą mailową) do udzielenia wyjaśnień / uzupełnień Wniosków, działając na podstawie w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami pkt 5.1 Rozdziału III Regulaminu.
Prosimy Uczestników o sprawdzenie przychodzących wiadomości mailowych, również w katalogu SPAM. 

28.06.2018 

Korekta Regulaminu konkursu z zakresie numeracji załączników.

Data

05.10.2018

Nagrody

I nagroda pieniężna w wysokości                    70 000 zł.
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda pieniężna  w  wysokości                 40 000 zł.
III nagroda pieniężna  w  wysokości                30 000 zł.
oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 20 000 zł.

Załączniki: