null

KONKURS - SZKOŁA PRZY UL. ZARUBY

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego regulaminu.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.

Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3.1 zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczestnika.

Przyjęte w pracach konkursowych rozwiązania muszą spełniać wymogi przepisów prawnych mających zastosowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

  • usługi projektowania architektonicznego - kod 71220000-6
  • usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych – kod 71221000-3 
  • usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni – kod 71222000-0

Uczestnikiem konkursu może byś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę ‑ miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:

  • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 

W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

  • Spełniają warunki udziału w konkursie: 

Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność.

PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej zespołu budynków kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie, składającego się z:

  • przedszkola 8-oddziałowego dla 200 dzieci wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi,
  • szkoły podstawowej dwuciągowej, 16-oddziałowej dla około 420 uczniów w klasach I-VIII wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi.

Podstawowy oraz całościowy zakres opracowania i pokazano na poniższej mapie terenu.

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Warszawie w Dzielnicy Ursynów przy ul. Jerzego Zaruby i Jerzego Iwanowa -Szajnowicza. W jego skład wchodzą działki nr ew. 64/10, 72/17, 72/8, 72/11, 74/8, 75/1 z obrębu 1-11-13. Powierzchnia terenu wynosi 0,67 ha.

Teren jest niezabudowany, płaski z niewielką skarpą od strony północnej, na granicy z ulicą Jerzego Iwanowa-Szajnowicza. Obsługa komunikacyjna przewidziana jest od strony wschodniej z ulicy Jerzego Zaruby (ulica lokalna) i od strony północnej z ulicy Jerzego Iwanowa-Szajnowicza (ulica dojazdowa).

Teren inwestycji jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby (uchwała nr XXXVII/932/2016 Rady M.St. Warszawy z dnia 17 listopada 2016).

INFORMACJE

24.07.2017

Organizator zamieścił na stronie odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków.

16.08.2017

Organizator dokonał oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i przepisami Ustawy. Organizator w najbliższych dniach będzie wzywał Uczestników do uzupełnienia Wniosków w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.

18.08.2017

Organizator informuje, że uległy zmianie zapisy Regulaminu Konkursu, w zakresie dotyczącym składu sądu konkursowego.  

Z listy załączników wykreślono Załącznik E, ze względu na nierozwiązane kwestie dotyczące zabudowy sąsiedniej działki.

Aktualny Regulamin jest do pobrania poniżej. 

18.08.2017

Organizator rozesłał drogą mailową wezwania do uzupełnienia Wniosków w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. 

05.10.2017

W związku z prośbami jakie kierowali do Organizatora uczestnicy konkursu oraz faktem, że do dnia 5 października, do godziny 16.00 nie wpłynęła żadna praca konkursowa,
Organizator zdecydował o przedłużeniu terminu składania prac do 09 października (poniedziałek), do godziny 15.00.

17.10.2017

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się wśrodę, 18 października, o godz. 13.00 (Urząd Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61, sala im. J. U. Niemcewicza, I piętro).

Załączniki: