null

Konkurs Twórcza Twarda

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę ‑ miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:

 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 

W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

 • Spełniają warunki udziału w konkursie.

Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność.

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

 • usługi projektowania architektonicznego - kod 71220000-6
 • usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych – kod 71221000-3 
 • usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni – kod 71222000-0

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

Oceny spełniania wymagań formalnych przez uczestników konkursu oraz złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Organizatora w składzie:

 • Marek Mikos - Z-ca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego - Przewodniczący Sądu
 • Krzysztof Czubaszek - Burmistrz Dzielnicy Śródmieście – Zastępca Przewodniczącego Sądu
 • Marcin Kwietowicz - Architekt, SARP - Sędzia referent
 • Marcin Goncikowski - Architekt, Sędzia Konkursowy SARP - Członek Sądu
 • Wiesław Pszczółkowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście - Członek Sąd
 • Magdalena Staniszkis - Architekt, Sędzia Konkursowy SARP - Członek Sądu
 • Wojciech Wagner - Z-ca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego - Członek Sądu

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury oraz Domu Kultury Śródmieście, zwanej dalej Twórcza Twarda.

Obiekt, dla którego wykonanie koncepcji jest przedmiotem konkursu, ma w pierwszej kolejności zabezpieczyć potrzeby lokalowe wynikające z braku w dzielnicy Śródmieście wielofunkcyjnej sali widowiskowej (teatralnej) na ok. 330 miejsc. Gospodarzami obiektu będą dwie niezależne placówki tj. MDK „Muranów” im C.K. Norwida i DKŚ z ul. Smolnej w  Warszawie. Projekt musi uwzględniać potrzeby obydwu ośrodków (uszczegółowione dalej w pkt. 8.4.2), wydzielając dla nich osobne przestrzenie, a jednocześnie stwarzać możliwość wspólnego korzystania z sali widowiskowej i niektórych stref użytkowych.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji architektonicznej siedziby „Twórcza Twarda”

Autorowi pracy konkursowej, która zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą zostanie udzielone zamówienie na uszczegółowienie pracy konkursowej, w trybie negocjacji z wolnej ręki.

Prace konkursowe oceniane będą według podanych poniżej kryteriów.

Kryteria oceny pracy konkursowej

Waga procentowa

atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji

60 %

sposób powiązania funkcjonalno-przestrzennego z otoczeniem

25 %

uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji

15 %

HARMONOGRAM

Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków

do 3 sierpnia 2018 r.

Składanie Wniosków

do 13 sierpnia 2018 r., do godz. 16.00

Zadawanie pytań dotyczących składania prac konkursowych

do 14 września 2018 r.

Składanie prac konkursowych
(w godzinach pracy Urzędu: 8.00 – 16.00)

do 30 października 2018 r.

do godz. 16.00.

NAGRODY

Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

I nagroda pieniężna w wysokości 70 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

II nagroda pieniężna  w  wysokości 40 000 zł.

III nagroda pieniężna  w  wysokości 30 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 20 000 zł.

Pełna nazwa konkursu

Konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby domu kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12 w Warszawie.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone po rozstrzygnięciu konkurs

INFORMACJE

9.11.2018

Organiztor konkursu informuje, że publiczne ogłoszenie wyników „konkursu TWÓRCZA TWARDA” odbędzie się w środę, 14 listopada, o godzinie 10.00 w siedzibie BAiPP, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (w sali na parterze). 

Wystawę wszystkich prac złożonych w konkursie będzie można obejrzeć w dni robocze od 14 do 23 listopada, godz. 8.00–18.00 w siedzibie BAiPP, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w „czarnej sali” na parterze 

Jednocześnie zapraszamy do udziału w debacie pokonkursowej, która odbędzie się 19 listopada o godzinie 18.00 w siedzibie BAiPP, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (w sali na parterze).

12.10.2018

Organizator konkursu informuje, że dokonał zmian w regulaminie konkursu. I tak:

1. Na stronie 6 w puncie 4.1 zmieniono termin składania prac konkursowych z 25 października 2018 r.  na 30 października 2018 r.

2. Na stronie 25 w punkcie 8.4.1 dodano następujące zdanie:

Z uwagi na to, że wytyczne Zamawiającego odnośnie powierzchni poszczególnych pomieszczeń są materiałem wyjściowym do dalszych analiz projektowych, może okazać się, że powierzchnia całkowita budynku, uzyskana w pracy konkursowej będzie się różnić od powierzchni roboczo zakładanej przez Zamawiającego.

Regulamin ze zmianami można pobrań ze strony konkursu (poniżej).

28.09.2018

Organizator zamieścił odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu. Dokument do pobrania poniżej. W skompresowanym pliku umieszczono plik PDF z odpowiedziami na pytania, oraz plik DWG z wrysowanym na podkładzie mapowym zakresem opracowania. 

28.08.2018

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Organizator rozesłał (drogą mailową) do uczestników konkursu zaproszenie do złożenia pracy konkursowej. 

Bardzo prosimy o sprawdzenie wiadomości (także katalogu SPAM) i w razie nieotrzymania Zaproszenia skonktaktować się z Organiztorem. 

20.08.2018

Organizator zakończył analizę Wniosków. Obecnie Organizator wezwał Uczestników (drogą mailową) do udzielenia wyjaśnień / uzupełnień Wniosków, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami pkt 7.1 i 5.5, Rozdziału III Regulaminu.  

Prosimy Uczestników o sprawdzenie przychodzących wiadomości mailowych, również w katalogu SPAM. 

06.08.2018

Organizator zamieścił wersję edytowalną załączników do regulaminu. Dokumenty do pobrania poniżej.

03.08.2018

Organizator zamieścił drugą część odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków. Dokument do pobrania poniżej.

01.08.2018

Organizator zamieścił pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące składania Wniosków. Dokument do pobrania poniżej.

30.07.2018

Organizator poprawił błąd w adresie mailowym zamieszczonym w regulaminie. Prawidłowy adres mailowy konkursu, który został podany w ogłoszeniu o konkursie to konkursTT@um.warszawa.pl

KONTAKT

Organizatorem konkursu (zwanym również Organizatorem lub Zamawiającym) jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wspólnie z Dzielnicą Śródmieście. Osobą pełniącą czynności Kierownika Zamawiającego w konkursie jest Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Siedzibą Organizatora jest:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Adres do korespondencji:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Miejsce złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Kancelaria - parter.

Miejsce złożenia prac konkursowych: 

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Pokój 512b.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Tomasz Pniewski oraz Zastępca Sekretarza Maria Zielińska

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem:

 • korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursTT@um.warszawa.pl
 • korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50 
 • korespondencja pocztowa przesyłana na adres wskazany w pkt 1.3.

korespondencja zawsze z dopiskiem: „KONKURS – TWÓRCZA TWARDA”

Załączniki: