null

Konkurs na CAM w Wawrze - informacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika dekoracyjna

Ogłaszamy konkurs na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze. Obiekt powstanie między ulicami Mrówczą i Patriotów. Inwestycja uzupełni ofertę środowiskowo-społeczną w dzielnicy.

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w dzielnicy Wawer w Warszawie

Harmonogram

Termin składania wniosków upływa: 3 września 2021 r. do godz. 16.00.

Termin składania prac konkursowych będzie przekazany wraz z zaproszeniem do składania prac konkursowych. Termin nie będzie krótszy niż 6 tygodni od przekazania uczestnikom zaproszenia.

Kontakt

Konkurs prowadzony na platformie zamówień publicznych >>

Regulamin wraz z kompletem załączników dostępny na Platformie.

mail konkursu: konkursCAMwawer@um.warszawa.pl 

Opis

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz niniejszego regulaminu.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne i wyróżnienia pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla autora lub autorów wybranej pracy konkursowej w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym i ograniczonym, w którym uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

 • usługi projektowania architektonicznego – kod 71220000-6,
 • usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni – kod 71222000-0

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków wraz z otoczeniem, które będą pełnić różne funkcje:

 • żłobek dla 150 dzieci,
 • Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów,
 • ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami i autyzmem,
 • zieleń rekreacyjna, parkowa i leśna,
 • zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi.

Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym. Zespół zabudowy ma pełnić rolę nowoczesnego ośrodka opieki, wsparcia i edukacji dla najmłodszych dzieci oraz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Ma uzupełniać ofertę środowiskowo-społeczną w dzielnicy.

Kryteria oceny pracy konkursowej

Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań - pierwszorzędne

Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego - drugorzędne

Realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań - trzeciorzędne

Nagrody

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród i ewentualnych wyróżnień:

 • I nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
 • II nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł,
 • III nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł,
 • wyróżnienie lub wyróżnienia pieniężne w łącznej puli 5 000 zł.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto.