null

Konkurs na rejon ulic Złotej i Zgoda - informacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika dekoracyjna

Warszawa ogłasza kolejny konkurs na zmiany w samym sercu miasta – w rejonie ulic Złotej i Zgoda. Zielone ulice i place mają tętnić życiem, być  przyjazne i bezpieczne dla pieszych i rowerzystów. To kolejny etap tworzenia Nowego Centrum Warszawy.

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda w ramach programu Nowe Centrum Warszawy.

Harmonogram

Termin składania opracowań studialnych w pierwszym etapie: 31 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00.

Termin składania prac konkursowych w drugim etapie będzie przekazany wraz z zaproszeniem do II etapu konkursu. Termin nie będzie krótszy niż 6 tygodni od przekazania uczestnikom zaproszenia do II etapu konkursu.

Kontakt

Konkurs prowadzony na platformie zamówień publicznych pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Regulamin wraz z kompletem załączników dostępny na Platformie.

mail konkursu: konkursZZ@um.warszawa.pl

Opis

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz niniejszego regulaminu.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne i wyróżnienia pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla autora lub autorów wybranej pracy konkursowej w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Konkurs jest konkursem dwuetapowym i nieograniczonym, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie prace konkursowe mogą składać wszyscy zainteresowani uczestnicy konkursu.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złota i Zgoda w Warszawie.

Zakres opracowania

Obszar opracowania konkursowego znajduje się w strefie śródmieścia funkcjonalnego,w ścisłym centrum Warszawy. Składa się on z kilku odcinków ulic, niewielkich placów i skwerów a także pasaży pomiędzy budynkami, które połączone tworzą zespół przestrzeni publicznych.
Teren objęty konkursem położony jest w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście.

Teren opracowania konkursowego stanowi element układu przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym znajdujących się w obszarze obramowanym ulicami: Marszałkowska, Świętokrzyska, Al. Jerozolimskie i Nowy Świat, w obrębie którego planowane są liczne przekształcenia przestrzeni publicznych mające na celu realizację ogłoszonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, w grudniu 2019 roku, programu Nowego Centrum Warszawy.

Obszar objęty opracowaniem konkursowym znajduje się w obrębie strefy śródmieścia funkcjonalnego wyznaczonego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r. z wyróżnieniem zmian.

W skład zakresu realizacyjnego konkursu wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 42, 77/1, 46/16, 77/3, 37, 137, 18/1, 18/2, fragment działki 1/3, fragment działki 44/10, fragment działki 46/4, fragment działki 12/3 z obrębu 50310 oraz działki o numerach ewidencyjnych 1/10, 1/7 z obrębu 50310.  Łączna powierzchnia opracowania terenu realizacyjnego to 2.7886 ha.

ZAKRES REALIZACYJNY:

 • ul. Zgoda – od tzw. placu Pięciu Rogów do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza wraz ze skwerem przy „Domu pod Orłami” i skwerem przy budynku ul. Zgoda 12
 • ul. Złota od skrzyżowania z ulicami Zgoda, Jasna i Kazimierza Brokla do ul. Marszałkowskiej wraz z fragmentem Placu Defilad oraz pasażami pomiędzy ul. Złotą a skwerem przy ul. Zgoda 12 i przejściem na tyłach Kina Relax do Pasażu Wiecha
 • plac Emila Młynarskiego
 • ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Jasnej do ul. Marszałkowskiej.

OBSZAR STUDIALNY:

 • ul. Przeskok
 • ul. Kazimierza Brokla
 • ul. Gabriela Boudena (od ulicy Jasnej do placu Powstańców Warszawy)
 • ul. Henryka Sienkiewicza (od ulicy Jasnej do placu Powstańców Warszawy)
 • ul. Stanisława Moniuszki (od ulicy Marszałkowskiej do placu Powstańców Warszawy)
 • ul. Jasna (od ulicy Złotej do Świętokrzyskiej)
 • Pasaż Stanisława Wiecheckiego „Wiecha” wraz z przyległym fragmentem ul. Chmielnej

Kryteria oceny pracy konkursowej

Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań - pierwszorzędne

Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego - drugorzędne

Realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań - trzeciorzędne

Nagrody

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród i ewentualnych wyróżnień:

 • I nagroda pieniężna w wysokości 80 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej racy konkursowej.
 • II nagroda pieniężna w wysokości 40 000 zł,
 • III nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł,
 • wyróżnienie lub wyróżnienia pieniężne w łącznej puli 10 000 zł.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto.

Załączniki: