null

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp obszaru Sielc- część I

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp obszaru Sielc- część I

Za nami kolejna dyskusja publiczna w czasie pandemii, którą zorganizowaliśmy w trybie "hybrydowym" (tzn. była możliwość przybycia osobiście, a także uczestnictwa zdalnego). Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru Sielc – cz. I. Spotkanie rozpoczęło się w czwartek 25 czerwca po godz. 17.00  w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Marszałkowska 77/79, oraz na platformie Youtube. Omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. Później odbyła się dyskusja. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie w formie online – obserwowało nas około 40 osób. Uczestnicy spotkania online byli też aktywni na czacie, zadając pytania projektantom planu oraz osobom prowadzącym procedurę sporządzania planu.
Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:


•    prezentacja procedury planistycznej
•    prezentacja projektu planu
 
Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższą grafikę

 

Print Screen Dyskusji publicznej mpzp obszaru Sielc-cz I
 


Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.

 

Poznaj projekt planu:

 

Możesz też złożyć uwagi do planu  

Jak złożyć uwagę?  

  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy

 

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu. Więcej informacji znajdziesz w ogłoszeniu na BIP  

 

Konsultacje społeczne trwają do 21 lipca 2020 roku

Twoja opinia się liczy!

 

O projekcie planu obszaru Sielce – cz . I

Projektem planu miejscowego objęty jest obszar o powierzchni 168,9 ha, w przeważającej części leżący na terenie Dzielnicy Mokotów oraz w niewielkim fragmencie na terenie Dzielnicy Śródmieście. Ten duży obszar rozciągnięty pomiędzy ul. Czerniakowską a projektowaną ul. Noworacławicką od północy graniczy z terenami zieleni Parku Promenada i Zespołu Pałacowo-Ogrodowego Łazienki Królewskie, od południa sięga do ul. B. Ludwiżanki czyli kwartał przed ul. L. van Beethovena. Obszar ten jest już w znacznym stopniu zainwestowany i zurbanizowany.

Przeważającą funkcją terenów jest tu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o zróżnicowanym charakterze, z uwagi na różny okres jej powstawania, uzupełniona zabudową usługową w tym zabudową usług publicznych oświaty, zdrowia, nauki. W północnejczęści obszaru planu zlokalizowane jestwłaściweosiedle„Sielce”,zbudowanewpołowielat50-tych ubiegłego wiekuwedługprojektuZofiiFafiusowej.Natereniepołożonymnapółnocno-wschodnimkrańcu opracowania, najstarszejczęściSielc,którejurbanizacjarozpoczęłasięwokresie międzywojennym, znajdująsięzarównobudynkijednojakiwielorodzinne.NapołudnieodulicyChełmskiej znajdujesięnajmłodsza częśćSielc.

Na obszarze objętym planem zachował się duży zasób obiektów zabytkowych, co ma swoje odzwierciedlenie w ustalonych w planie obszarowych formach ochrony – strefach ochrony konserwatorskiej.

Założeniem planu jest uporządkowanie, ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego oraz określenie podstawowych zasad kompozycji funkcjonalno – przestrzennej.

Plan w znacznej mierze zachowuje istniejący układ oraz funkcję zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącymi usługami. Modyfikacje struktury obszaru dotyczą części wschodniej, południowej i centralnej, gdzie przewiduje się wprowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług o parametrach dostosowanych do zabudowy sąsiadującej.

W planie objęto ochroną ponad 250 budynków oraz ustalono dla nich szczegółowe zasady ochrony. Ponadto wyznaczono granice układów urbanistycznych i zespołów budowlanych osiedli objętych w planie ochroną: „Sielce Północne”, „Sielce A”, „Sielce Południowe” oraz zespołu zabudowy ograniczonego ulicami: Konduktorską, Promenada, Włoska, Pytlasińskiego i terenu ogrodu willi Jadwigi Lipińskiej - Hugon przy ul. Sobieskiego 101, dla których określono zasady ochrony.

W zapisach ogólnych planu określono zasady kształtowania przestrzeni publicznych, w szczególności ustalono ciąg ulic Belwederskiej i Jana III Sobieskiego, będących fragmentem Traktu Królewskiego, przestrzenią publiczną o charakterze reprezentacyjnym, dla których szczegółowo określone zostały zasady realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, kiosków, wiat przystankowych, nawierzchni, zasady realizacji zieleni przyulicznej jak również wskazano lokalizację Punktów Informacyjnych jako obiektów małej architektury, prezentujących informacje o Trakcie Królewskim, a w szczególności o odcinku Traktu, na którym zlokalizowano dany Punkt. Dodatkowo plan określa zasady dotyczące rozwiązań architektonicznych, określono formy dachów oraz kolorystykę i materiały elewacji obiektów budowlanych, a także ogrodzeń i nośników reklamowych.

Na całym obszarze planu, w wyniku waloryzacji zieleni przeprowadzonej w styczniu 2019 r., oznaczono na rysunku planu pojedyncze drzewa i grupy drzew do zachowania i ustalono ich ochronę poprzez uwzględnienie ich w docelowym zagospodarowaniu terenu. Plan w celu zachowania lokalnej siatki powiązań przyrodniczych, określa także zasady zachowania, uzupełniania i kształtowania rzędów drzew, które ustala do realizacji głównie w terenach dróg publicznych o szerokości powyżej 12 m. W planie wyznaczono na rysunku we wnętrzach osiedlowych - skwery, stanowiące istniejącą zieleń urządzoną, dla których określone zostały zasady ochrony i zagospodarowania. Skwery stanowią elementy zagospodarowania terenów wyłączone spod zabudowy (wyznaczone poza liniami zabudowy). Plan nakazuje w obrębie oznaczonego skweru m.in. utrzymanie istniejącej zieleni, w szczególności drzew i krzewów oraz wyposażenie skweru w urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi, a także dopuszcza nieprzekraczalny udział 30% powierzchni utwardzonej, do realizacji nawierzchni utwardzonych: dojść, dojazdów, chodników, schodów, placów zabaw dla dzieci.

Głównymi celami sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było:

 

  • ochrona wysokich walorów krajobrazowych, zabytkowych i przyrodniczych Parku Sieleckiego a także dążenie do większego udostępnienia tej przestrzeni z jednoczesnym uwzględnieniem istniejących obiektów objętych prawną ochroną konserwatorską;
  • zachowanie i ochrona istniejących czytelnych układów urbanistycznych osiedli mieszkaniowych m.in. „Sielce Północne”, „Sielce Południowe”, „Sielce A”, w tym układów zieleni;
  • uporządkowanie przestrzeni publicznych terenów otwartych zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej,
  • zachowanie i kształtowanie czytelnych pierzei ulic – szczególnie o znaczeniu ponadlokalnym (ul. Sobieskiego),
  • określenie zasad kształtujących przestrzeń terenów poprzemysłowych poprzez nadanie im tożsamości i nowej jakości funkcjonalnej.

 

Załączniki: