null

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Za nami kolejna dyskusja publiczna w czasie pandemii, którą zorganizowaliśmy w trybie "hybrydowym" (tzn. była możliwość przybycia osobiście, a także uczestnictwa zdalnego). Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania przestrzennego  rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek. Spotkanie rozpoczęło się w czwartek 18 czerwca po godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Targówek (Sala  Ślubów) oraz na platformie Youtube. Omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. Później odbyła się dyskusja. W trakcie spotkania na sali było 19 uczestników, natomiast obserwowało nas 20 osób.


Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:

 

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższą grafikę 


 

dyskusja publiczna na Targówku

 

Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.

Poznaj projekt planu:

Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy 
tekst projekt planu dostępny po kliknięciu 
rysunek projektu planu dostępny po kliknięciu

  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP), Marszałkowska 77/79, w sali na parterze, od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16
  • na wystawie przed Ratuszem Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20

 

Możesz też złożyć uwagi do planu  

Jak złożyć uwagę?  

  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu.

Więcej informacji w BIP.

TWOJA OPINIA SIĘ LICZY!

Konsultacje społeczne trwają do 13 lipca 2020 r.

O planie miejscowym rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek

Główne cele sporządzenia planu to:
•    wytworzenie centrum dzielnicy Targówek wokół budynku Ratusza i placu publicznego,
•    ukształtowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych wzdłuż głównych ulic (L. Kondratowicza i św. Wincentego),
•    zachowanie i ochrona terenów otwartych w postaci kanałów Bródnowskiego i Zaciszańskiego,
•    zachowanie i zrównoważony rozwój terenów mieszkaniowych oraz poprawienie komunikacji poprzez uzupełnienie sieci powiązań pieszojezdnych oraz pieszo-rowerowych,
•    wyznaczenie terenu pod realizację parkingu „Parkuj i Jedź” oraz
•    wprowadzenie zmienionego przebiegu korytarza II linii metra.

Plan dla znacznej części obszaru podtrzymuje istniejący sposób zagospodarowania. Funkcją wiodącą pozostaje funkcja mieszkaniowa: wielorodzinna w zachodniej i jednorodzinna w jego wschodniej części. Plan określa parametry dla realizacji nowej zabudowy, a także w oparciu o nie daje możliwość rozbudowy już istniejącej. W miejscu skrzyżowania ulic: L. Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty WP ustala, zgodnie ze Studium, wytworzenie centrum dzielnicy, którego istotnymi elementami będą: istniejący budynek Ratusza Dzielnicy oraz projektowany na jego przedpolu od strony ul. L. Kondratowicza plac miejski. Terenem o dużym potencjale inwestycyjnym stanie się północnozachodni narożnik skrzyżowania ul. L. Kondratowicza i św. Wincentego. Plan zakłada tam realizację nowej zabudowy, która uzupełni układ osiedla Bródno oraz ukształtuje północną pierzeje ul. Kondratowicza. Plan wskazuje do przekształceń również niezabudowane i niezagospodarowane tereny położone po południowej stronie Ratusza. Ustala tam realizację funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z szeroko pojętymi usługami publicznymi, a także, zgodnie z lokalizacją w Studium, wyznacza rezerwę pod parking dla samochodów osobowych z systemu „Park & Ride” co umożliwi odbywanie podróży transportem publicznym i ograniczy natężenia ruchu samochodowego na ulicach miasta.
Na terenie osiedla Zacisze, na niewielkiej działce miejskiej, wyznacza kolejny teren przeznaczony pod usługi publiczne lub zieleń urządzoną, gdzie możliwa będzie realizacja niewielkiego obiektu typu: żłobek czy biblioteka publiczna lub zieleni w formie skweru. Ważnym elementem projektu planu są tereny zieleni urządzonej – parki, wyznaczone wzdłuż Kanału Bródnowskiego i Kanału Zaciszańskiego, zaprojektowane w formie linearnego powiązania zieleni z ciągami pieszo-rowerowymi.
W projekcie planu uwzględniono rozbudowę systemu komunikacji publicznej o II linię metra jak i również linię tramwajową prowadzoną w ul. św. Wincentego. Dopuszczono również realizację linii tramwajowej w ul. L. Kondratowicza na odcinku na wschód od skrzyżowania z ul. św. Wincentego.

Załączniki: