null

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp obszaru Odolan.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp obszaru Odolan.

 Czym jest dyskusja publiczna on-line?

  Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

  Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

  Za nami kolejna dyskusja publiczna w czasie pandemii, którą zorganizowaliśmy w trybie on-line. W ramach tego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić dyskusję i wypowiadać się na czacie poprzez platformę You Tube.
Przedstawiliśmy projekt planu zagospodarowania obszaru Odolan. Dyskusja publiczna odbyła się we wtorek 8 grudnia i rozpoczęła o godz. 17.00 . Podczas tego spotkania omówiono etapy procedury planistycznej i przedstawiono zapisy projektu planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło ponad 220 osób (obserwujących na You Tube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).
Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:
•    prezentacja procedury planistycznej
•    prezentacja projektu planu

  

Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu tutaj


Dyskusja Odolany pr

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Jest on aktualnie wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

Więcej informacji o tym planie:

O projekcie planu obszaru Odolan

Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni ok. 330 ha. Jest on położony w południowo-zachodniej części Woli, pomiędzy ulicami Wolską, Kasprzaka, Ordona. Znajduje się na granicy trzech dzielnic: Ochoty, Włoch i Bemowa.

Do niedawna funkcjonowały tu głównie zakłady przemysłowe, magazyny, składy, bazy i warsztaty techniczne. Stanowiły one zaplecze produkcyjne i na potrzeby kolei. Obecnie znajdują się tu tereny o różnych funkcjach.

Północna część Odolan w rejonie ul. Jana Kazimierza służyła dawniej jako obszar obsługi technicznej. Działały zakłady produkcyjno-składowe, m.in. Bumar-Waryński. Dziś są to tereny mieszkaniowo-usługowe. Krajobraz tej części miasta stanowi dowód na postępujący proces transformacji gospodarczej. Przemysł zanika, magazyny i tereny składowania są już niepotrzebne, dlatego interesują się nimi inwestorzy.   

Południową część obszaru zajmują głównie tereny kolejowe. Część z nich zalicza się do terenów zamkniętych, czyli takich, na których miasto nie może sporządzać planów zagospodarowania. W samym ich centrum mieści się Wagonownia Pozaklasowa Warszawa Szczęśliwice. Przed wejściem na teren wagonowni znajduje się kompleks ogródków działkowych. Na ich terenie, jak też na przyległych terenach kolejowych, są kilkumetrowe nasypy ziemne. Stanowią materialny ślad dawnego fortu „Odolany”. Obiekt ten, o powierzchni ok. 1,1 ha, był jednym z elementów wewnętrznego pierścienia Twierdzy Warszawskiej. Fort „W-Tscha” znajdował się pomiędzy linią dawnej Kolei Kaliskiej a linią Kolei Wiedeńskiej. Fort „Odolany" zniszczyli Rosjanie po decyzji cara w 1909 r. Zachowały się tam między innymi dawne budynki wagonowni, pozostałości fortu, schrony wartownicze i okopy z czasów II Wojny Światowej. Obiekty niszczały w miarę rozbudowy urządzeń kolejowych na Odolanach. Znaczenie funkcjonalne tego obszaru systematycznie maleje. Torowiska biegnące na północ od ul. Gniewkowskiej ku hali, w której mieściła się stacja ładunkowa w rejonie ul. Ordona, straciły na znaczeniu. Pośród terenów kolejowych powstał niewielki zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowa jednorodzinna.

Na terenie objętym planem jest infrastruktura techniczna i wszystkie sieci miejskie. Większość gruntów należy do miasta i Skarbu Państwa. Wiele działek znajduje się jednak we władaniu i użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, spółek i grup przedsiębiorstw, głównie PKP SA.

Ul. Jana Kazimierza i ulice prostopadłe do niej tworzą podstawowy układ komunikacyjny w północnej części tego obszaru. W południowej jego części są tylko dwie drogi publiczne: ul. Gniewkowska oraz ul. Potrzebna. Kursują tędy autobusy miejskie do pętli w rejonie osiedla przy ul. Przyce.  

Nowy plan pozwoli w niedalekiej przyszłości na przekształcenie terenu Odolan w nowoczesną dzielnicę. Plan pozwoli:

·         zmienić wizerunek tej części Woli i całego miasta,

·         uporządkować układ przestrzenno-krajobrazowy,

·         nadać nowy charakteru zabudowie już istniejącej,

·         uwolnić pod zabudowę zdegradowanych terenów pokolejowych,

·         uczytelnić i usprawnić funkcjonowanie układu komunikacyjnego przez wprowadzenie połączeń drogowych między dzielnicami Wola i Ochota.

Konsultacje społeczne trwają od 23  listopada do 31 grudnia 2020 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu:

na geoprezentacji dostępnej tutaj

na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego 

 Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00

2. Porozmawiajmy:

  • na dyskusji on-line, która odbyła się 8 grudnia (wtorek) o godz. 17:00: na You Tube 
  •  na dyżurze telefonicznym projektanta planu w środę 9 grudnia  w godzinach 10 – 13, pod numerem 22 325 81 08

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 31 grudnia 2020 r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Dołacz do wydarzenia na Facebooku

Kto może złożyć uwagi do planu?

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

  • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
  • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest). 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o wyłozeniu tego planu miejscowego znajdziesz też:

 

w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Załączniki: