null

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Spotkanie informacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wąwozowej i al. KEN. Etap zbierania wniosków do planu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Spotkanie informacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wąwozowej i al. KEN.

Za nami kolejne spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane w trybie on-line w czasie pandemii. W ramach tego informacyjnego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić je i wypowiadać się na czacie poprzez platformę You Tube.
Rozmawialiśmy o planie miejscowym na Ursynowie w rejonie ul. Wąwozowej i al. KEN. Plan jest na etapie formalnego zbierania wniosków.  Spotkanie z udziałem przedstawicieli Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, projektanta planu i mieszkańców odbyło się w środę 23 września o godz. 17.00. Podczas tego spotkania omówiono kwestie dotyczące m.in. procedury planistycznej. Odbyła się takze prezentacja projektanta planu. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyło około120 osób (obserwujących na You Tube oraz uczestniczących za pośrednictwem platformy ZOOM).
Poniżej znajdują się obie prezentacje wyświetlone na spotkaniu:
•    prezentacja procedury planistycznej
•    prezentacja projektanta planu 
Zapis spotkania jest dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek:

spotkanie online Wąwozowa

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Jest on aktualnie wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

 

Więcej informacji o tym terenie

 Obszar objęty planem jest położony w południowej części Dzielnicy Ursynów, wzdłuż ważnych i krzyżujących się ulic Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, jest także hipermarket. To obiekt wielkopowierzchniowy tzw. pierwszej generacji – parterowy, o niskich walorach architektonicznych, z dużymi parkingami na terenie i z jedną funkcją - handlu.

Przystąpienie do sporządzenia planu ma określić zasady zagospodarowania tego obszaru, szczególnie w rejonie hipermarketu, by nadać mu formę bardziej miejską, lepiej pasującą do sąsiedniej zabudowy. Ważna jest też kompozycja przestrzeni publicznej wokół stacji metra Kabaty oraz określenie wzajemnych powiązań terenów wewnątrz i poza obszarem opracowania.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

 Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

1.Możesz złożyć wniosek do planu do 2 października

Wzór wniosku:

wniosek do mpzp do wypełnienia odręcznego 

 wniosek do mpzp do wypełnienia na komputerze

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

 

Kto może złożyć wniosek do planu?

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni, które chciałby, aby zostały w planie uwzględnione. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje ponieważ złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

 

Jak złożyć wniosek do planu?

Wypełnij formularz wniosku. 

Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:

  • ·         pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

  • ·         osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy

  • ·         elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

 Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Co to jest plan miejscowy?

 Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę.Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

 

Na jakich etapach mozesz włączyć się w tworzenie planu?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).

 Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też

w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 Twoja opinia się liczy!

Załączniki: