null

Konsultacje - Jakie granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ulica Szwedzka widok na ulice i kamienice
ulica Szwedzka

Konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Przygotowaliśmy projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Warszawie. W uchwale wskazaliśmy proponowane granice obszarów, które zostały zobrazowane za pomocą map stanowiących załączniki do uchwały. Wskazaliśmy również, że na obszarze rewitalizacji ustanawia się prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy. Ponadto na wymienionych w uchwale gruntach ustanawia się zakaz wydawania decyzji
o warunkach zabudowy.

 

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacyjnego chcieliśmy poznać opinie na temat granic obszarów oraz zaproponowanych w uchwale rozwiązań.

Czy trafnie w stosunku do obserwowanej zróżnicowanej sytuacji społeczno-gospodarczej 
w Warszawie wyznaczyliśmy granice obszarów?

Czy zaproponowane w uchwale rozwiązania ułatwią prowadzony od wielu lat w Warszawie proces rewitalizacji ?

Rozmawialiśmy o tym podczas konsultacji społecznych, które odbyły się w terminie od 8 października do 15 listopada 2021 r. 

Zapoznaj się z załączonymi dokumentami – projektem uchwały wraz z załącznikami oraz z raportem z konsultacji.    

Do udziału w konsultacjach zaprosiliśmy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkie osoby zainteresowane procesem rewitalizacji.

Chętnych do udziału w spotkaniach w formie on-line prosiliśmy o zgłoszenia na adres mailowy – rewitalizacja@um.warszawa.pl.

Zapraszaliśmy również do wypełniania ankiety dotyczącej  konsultowanych zagadnień.

Informacje o konsultacjach znajdziesz również na stronie poświęconej konsultacjom społecznym w Warszawie 

 


Krótkie podsumowanie

W ramach konsultacji odbyła się debata rozpoczynająca proces konsultacji, trzy spotkania on-line oraz spotkania w trzech punktach konsultacyjnych i na zakończenie spotkanie podsumowujące. Ponadto można było składać swoje uwagi w formie pisemnej na adres:  rewitalizacja@um.warszawa.pl. W ramach procesu prowadzone były również wywiady z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w obszarze opieki społecznej i kultury.

Omówienie dzialań

Debata rozpoczynająca proces konsultacji odbyła się w dniu 8 października 2021 r. w Centrum Kreatywności Targowa 56 w godzinach od 17.00 do 19.00.

Spotkania on-line prowadzone były na platformie Zoom w godzinach od 18.00 do 20.00 i odbyły się kolejno w następujących terminach: 12, 14 i 20 października br.

Przebieg spotkań przebiegał według następującego planu:

 • przywitanie uczestników
 • wprowadzenie do spotkania oraz prezentacja dotycząca samego procesu konsultacyjnego
 • prezentacja dotycząca diagnozy wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji,
  a także informacja o planowanych narzędziach wynikających z ustawy o rewitalizacji
 • prezentacja dotycząca stanu realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st.  Warszawy do roku 2022
 • pytania i odpowiedzi
 • zakończenie spotkania

Spotkania w punktach konsultacyjnych odbyły się w następujących terminach i lokalizacjach:

 • 18 października 2021 r. – punkt konsultacyjny na Pradze – Północ w Klubokawiarni Międzypokoleniowej przy ul. Stalowej 29, w godz. od 15.00 do 18.00
 • 21 października 2021 r. – punkt konsultacyjny na Targówku w Centrum Kultury i Aktywności  przy ul. Siarczanej 6, w godz. od 15.00 do 18.00
 • 27 października 2021 r. – punkt konsultacyjny na Pradze – Południe w Miejscu Akcji
  przy ul. Paca 40, w godz. od 15.00 do 18.00

Spotkania w punktach konsultacyjnych na Pradze – Południe i na Targówku miały charakter indywidualnych konsultacji z uczestnikami spotkań, w ramach których udzielono informacji na zadawane pytania oraz prezentowano mapy wyznaczonych obszarów.

W przypadku punktu konsultacyjnego na Pradze – Północ z uwagi na dużą liczbę uczestników przeorganizowano przebieg spotkania. Zbiorczo zaprezentowano przedmiot konsultacji, a w dalszej części spotkania udzielono odpowiedzi na zadawane pytania. 

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne odbyło się 10 listopada 2021 r. w Centrum Konferencyjnym Targowa 56. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00 i trwało niecałe dwie godziny.  

Przebieg spotkania był następujący:

 • powitanie uczestników
 • prezentacja podsumowująca proces konsultacyjny – zawierająca informacje na temat form konsultacyjnych, frekwencji na spotkaniach oraz zagadnień, które były najczęściej poruszane w ramach prowadzonych spotkań i zadawanych pytań
 • pytania i odpowiedzi
 • zakończenie spotkania.

Ponadto w ramach konsultacji można było wypełnić ankietę w formie elektronicznej. Do 15 listopada 2021 r. wpłynęło ponad 80 ankiet.

W ramach konsultacji zbieraliśmy także uwagi w formie pisemnej, które zostaną ujęte w raporcie z konsultacji.

Szczegółowe podsumowanie procesu zostało opisane w raporcie z konsultacji. 

Załączniki: