null

Krajobraz Warszawski nr 126, grudzień 2011

Drukuj otwiera się w nowej karcie
KW_126_S1.jpg
KW_126_S1.jpg

Krajobraz Warszawski czyli o ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

  • Marek Mikos: O ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • Planować na podstawie rzetelnych danych. O ocenie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mówi Jolanta Latała, zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
  • Analiza wydanych decyzji administracyjnych w odniesieniu do przyjętych w studium stref funkcjonalnych
  • Analiza wydanych decyzji administracyjnych w odniesieniu do prowadzonych procedur planistycznych oraz uchwalonych mpzp
  • Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu
  • Analiza postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Analiza wydanych decyzji administracyjnych dotyczących kluczowych elementów struktury urbanistycznej miasta
  • Ocena aktualności studium w zakresie rozwoju systemu transportowego, zaopatrzenia w gaz, energii elektrycznej i ciepła oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Załączniki: