null

M.p.z.p. rejonu Służewa (Mokotów) - ponowne wyłożenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 809 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/1516/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa, obejmującego obszar ograniczony:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca al. Wilanowskiej, zachodnia granica korytarza linii metra, południowa i wschodnia granica działki położonej przy al. Wilanowskiej 317 i ponownie południowa linia rozgraniczająca al. Wilanowskiej do granicy zabudowy osiedla „Służew Nad Dolinką";
  • od wschodu i południa: granica zabudowy osiedla „Służew Nad Dolinką" i jej przedłużenie do osi ul. Puławskiej;
  • od zachodu: oś ul. Puławskiej do przedłużenia północnej linii rozgraniczającej ul. Niedźwiedzia, północna linia rozgraniczająca tej ulicy i zachodnia granica działek przy ul. Wołodyjowskiego do al. Wilanowskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 czerwca 2012 r. do 23 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 r. w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Łowicka przy ul. Łowickiej 21 w Dzielnicy Mokotów o godz. 17.00.

Zgodnie z art 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terrninie do dnia 6 sierpnia 2012 r.