null

M.p.z.p. rejonu ul. Patkowskiego (Mokotów) - wyłożenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy Nr XLIX/1500/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia  5 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: oś ul. Śródziemnomorskiej i ul. św. Bonifacego na odcinku od al. gen. Sikorskiego do ul. J. Sobieskiego;
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. J. Sobieskiego na odcinku od  ul. Śródziemnomorskiej do granicy pomiędzy dzielnicami Mokotów i Wilanów
  • od południa: granica pomiędzy dzielnicami  Mokotów i Wilanów na odcinku od  alei Wilanowskiej do granicy pomiędzy dzielnicami Mokotów i Ursynów, granica pomiędzy dzielnicami  Mokotów i Ursynów od granicy pomiędzy dzielnicami  Mokotów i Wilanów do linii rozgraniczającej ul. Fosa, południowa linia rozgraniczająca ul. Fosa do granicy dz. ew. nr 4/1 z obrębu 1-10-04, południowa granica dz. ew. nr 4/1 z obrębu 1-10-04 i jej przedłużenie do al. gen. Sikorskiego
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca al. gen. Sikorskiego na odcinku od granicy pomiędzy dzielnicami Mokotów i Ursynów do ul. św. Bonifacego.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 kwietnia 2012 r.
do 9 maja 2012 r.
w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 r. (piątek) w sali nr 2018 na XX piętrze w PKiN przy Pl. Defilad 1 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2012 r.

Więcej: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_rejonu_Patkowskiego_wylozenie.htm