null

M.p.z.p. rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej (Białołęka, Targówek) - wyłożenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXVI/2059/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej, którego obszar wyznacza:

  • od północnego zachodu: północna linia rozgraniczająca Trasy Toruńskiej,
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Głębockiej,
  • od południa: południowa linia rozgraniczająca ulicy Malborskiej;
  • od zachodu: zachodnia granica Kanału Bródnowskiego i jej przedłużenie
    do północnej linii rozgraniczającej Trasy Toruńskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 18 kwietnia do 23 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN,
pl. Defilad 1, piętro XIX, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2012 r.

Więcej: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Glebockiej_Malborskiej_wylozenie.htm