null

M.p.z.p. rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj (Wilanów) - dyskusja publiczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
baner_panorama_duzy.JPG
baner_panorama_duzy.JPG
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Nr LXIX/2061/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj, którego teren wyznaczają:

  • od północy: linia biegnąca wzdłuż północnych granic nieruchomości położonych po południowej stronie ul. Vogla do zachodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej uchwalonego uchwałą Nr 749 Rady Gminy Warszawa-Wilanów z dnia 27 czerwca 2002 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 259, poz. 6662);
  • od wschodu: zachodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej do północnej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj uchwalonego uchwałą Nr 886 Rady Gminy Warszawa-Wilanów z dnia 26 września 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 289, poz. 7603);
  • od południa: północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj wzdłuż ulicy Prętowej do zachodniej granicy obrębu 1-06-75;
  • od zachodu: zachodnie granice obrębów 1-06-75, 1-06-71, 1-06-62 do przedłużenia południowej granicy działki nr 55 z obrębu 1-06-58, południowa granica tej działki oraz jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr 49 z obrębu 1-06-58, a następnie linia biegnąca wzdłuż wschodnich granic nieruchomości położonych po zachodniej stronie ul. Ruczaj do przedłużenia linii wyznaczonej północnymi granicami nieruchomości położonych po południowej stronie ul. Vogla

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 czerwca do 13 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy,
PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII,
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00
oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 22 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy,
ul. Niecała 2/4, sala nr 27, parter, od godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2012 r.