null

M.p.z.p. rejonu ulic Wolskiej i Płockiej (Wola) - składanie uwag

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mpzpz_sluzew_rysunek_mini.jpg
mpzpz_sluzew_rysunek_mini.jpg

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXIII/734/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku zmienionej uchwałą nr XIX/644/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Górczewskiej od terenów kolejowych PKP do ul. Młynarskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Leszno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Karolkowej;
  • od wschodu: oś jezdni ul. Karolkowej na odcinku od ul. Leszno do ul. M. Kasprzaka;
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ul. M. Kasprzaka na odcinku od ul. Karolkowej do terenów kolejowych PKP;
  • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca terenów kolejowych PKP na odcinku od ul. M. Kasprzaka do ul. Górczewskiej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 września 2012 r. do 17 października 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIX, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 października 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, plac Defilad 1, XX p, pok.2018 od godz.16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2012 r.

 

Ogłoszenie w BIP: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Wolska_Plocka_wylozenie.htm