null

M.p.z.p. rejonu ulicy Podskarbińskiej (Praga-Południe) - składanie wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podskarbińskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 17 marca 2011 r. uchwały nr XII/198/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej. Obszar planu wyznaczają:

  • od północy: granica administracyjna dzielnic Praga Północ i Praga Południe, zachodnia i południowa granica obrębu 3-03-01, południowa granica działki ew. nr 1 z obrębu 3-04-03, północna granica obrębu 3-04-03, północno-zachodnia granica działki ew. nr 3/94 z obrębu 3-03-06, północno-zachodnia i północno-wschodnia granica działki ew. nr 3/26 z obrębu 3-03-06;
  • od wschodu: południowo-wschodnia granica działki ew. nr 3/26 z obrębu 3-03-06, linia łącząca przecięcie granic działek ew. nr 3/26, 3/9, i 3/11 z obrębu 3-03-06 z przecięciem granic obrębów 3-03-06, 3-04-03 i 3-04-04, wschodnia granica obrębu 3-04-03, wschodnia granica obrębu 3-04-07 do przecięcia z przedłużeniem południowej linii rozgraniczającej ul. Szaserów;
  • od południa: przedłużenie południowej linii rozgraniczającej ul. Szaserów od wschodniej granicy obrębu 3-04-07, południowa linia rozgraniczająca ul. Szaserów, południowa linia rozgraniczająca ul. Dwernickiego, południowa linia rozgraniczająca ul. Stanisławowskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Mińskiej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Chodakowskiej, północna i zachodnia granica działki ew. nr 7 z obrębu 3-02-02, północne granice działek ew. nr 9,10, 5, 4/2, 2/3 z obrębu 3-02-02;
  • od zachodu: linia prosta wyznaczona przez zachodnią ścianę budynku przemysłowego zlokalizowanego na zamknięciu ul. Nowińskiej od przecięcia z granicą działki ew. nr 2/3 z obrębu 3-02-02 do przecięcia z granicą administracyjną dzielnic Praga Północ i Praga Południe.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, w terminie do 27 lipca 2012 r. Wnioski można przesłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście do kancelarii Biura – PKiN, piętro XIII, pokój 1349. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres i podpis wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W tytule wniosku należy wskazać nazwę planu: „Wniosek do m.p.z.p. rejonu ul. Podskarbińskiej”.