null

M.p.z.p. rejonu ulicy Tynkarskiej (Ursus, Włochy) - składanie uwag

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/156/2011  Rady m. st. Warszawy z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej, obejmującego obszar ograniczony:

  • od północnego zachodu: zachodnia granica terenu kolei stanowiąca zachodnią granicę działki ew. nr 1 z obrębu 2-11-08,  zachodnia i zachodnio-południowa granica działki ew. nr 134 z obrębu 2-08-28 do południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 135 z obrębu 2-08-28, przedłużenie do południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 133/6 z obrębu 2-08-28 - do ulicy Świerszcza i północna granica działki ew. nr 134 z obrębu 2-08-28, zachodnio-północna granica działki ew. nr  82 z obrębów 2-08-20 i działki ew. nr 107/15 z obrębu 2-08-21, następnie, południowa i zachodnia granica działki 64/1 z obrębu 2-08-21,  północno-zachodnia i wschodnia granica działki ew. nr 64/3 z obrębu 2-08-07;
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Chrobrego stanowiąca północną i wschodnią  granicę działki ew. nr 72/1, wschodnia granica działek ew. nr 72/2, 72/3, 72/4, 72/5 z obrębu 2-08-10; wschodnią granicę działek ew. nr 79/3, 79/5, 79/6, 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/4, 79/13, 79/14, 79/4, 79/15, 79/16, 79/17, 79/18, 79/4, 79/19, 79/20, 79/21, 79/22, 79/23 z obrębu 2-08-23, dalej północna linia rozgraniczająca ulicy Solipskiej biegnąca po północnej granicy działek ew. nr 89/19, 89/18, 89/17, 89/16, 89/15 z obrębu 2-08-29, następnie zachodnia granica działek ew. nr 89/15, 110, 143, 144, 136/31 z obrębu 2-08-29, zachodnia granica działki ew. nr 64/23 z obrębu 2-08-30, wschodnia granica działek ew. nr 38/1, 38/2, 65/25 z obrębu 2-08-30, przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 65/25 z obrębu 2-08-30 do zachodniej granicy działki ew. nr 172/8 z obrębu 2-11-08, północna granica działki ew. nr 172/8 z obrębu 2-11-08, dalej zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Ryżowej biegnąca po wschodniej granicy działek ew. nr 172/8, 172/2, 172/1, 173/7, 159/23 z obrębu 2-11-08 i wschodniej granicy działki ew. nr 1/5 z obrębu 2-11-15,
  • od południa: południowa linia rozgraniczająca ulicy Dzieci Warszawy biegnąca po południowej granicy działek ew. nr 1/5, 1/2, 1/1, 1/5, 1/4, 1/3 z obrębu 2-11-15, południowa granica działek ew. nr 1/3, 1/4, 86, 1/4, 1/1, 1/4, 1/2 z obrębu 2-11-14, południowa granica działek ew. nr 1/2, 1/1, 1/5, 1/4, 4/2. 1/3, 58/17 z obrębu 2-11-07, zachodnia granica działki ew. nr 58/17 z obrębu 2-11-07, oraz południowa granica działki ew. nr 1 z obrębu 2-11-08,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 maja 2012 r. do 6 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki (PKiN), pl. Defilad 1, piętro XVII , od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, piętro XX, sala nr 2018,  o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII pok. 1349 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2012 r.

Więcej: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Mpzp_rejonu_Tynkarskiej_wylozenie.htm