null

M.p.z.p. Trasy Mostu Północnego na odc. od ul. Marymonckiej do ul. Modlińskiej (Białołęka, Bielany) - wyłożenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mpzpz_sluzew_rysunek_mini.jpg
mpzpz_sluzew_rysunek_mini.jpg

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647) w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Modlińskiej, obejmującego obszar ograniczony:

północno-zachodnia i północno-wschodnia granica Cmentarza Żołnierzy Włoskich, linia będąca przedłużeniem północno-wschodniej granicy Cmentarza, zachodnia linia korony skarpy fortu I – stanowiąca alternatywną granicę strefy ochrony konserwatorskiej “A” – na północny zachód aż do północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Wybrzeże Gdyńskie, zachodnia i północno-zachodnia granica obszarów B1 i B2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Węzła Północnego” cz. I, linia będąca przedłużeniem północno-zachodniej granicy obszaru B2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Węzła Północnego” cz. I przez Wisłę do podstawy wału przeciwpowodziowego po stronie Dzielnicy Białołęka, północno-wschodnia podstawa wału przeciwpowodziowego, południowo-wschodnia granica działki nr ew. 5/2 z obrębu 4-03-13 oraz przedłużenie wschodniej granicy tej działki do ul. Świderskiej, południowo-wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Świderskiej, południowo-zachodnia i południowo-wschodnia granica ogrodzeń posesji nr 39a i nr 37, południowo-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Myśliborskiej, północna granica działki nr ew. 50 z obrębu 4-06-30, zachodnia i północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Piekiełko”, zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Modlińskiej, południowa linia rozgraniczająca ulicy Tarasowej, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Liczydło, zachodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Henryków Wiśniewo, przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ulicy Duninów, zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Modlińskiej, północna linia rozgraniczająca ulicy Leliwitów, linia wyznaczona w odległości 5 metrów na wschód od linii energetycznej 220 kV do ulicy Światowida, południowa linia rozgraniczająca ulicy Światowida, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Myśliborskiej, północna linia rozgraniczająca ulicy Porajów, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Świderskiej, północna i południowo-wschodnia granica działki nr ew. 7, północno-wschodnia granica działek nr ew. 8, 9, 53, 17 z obrębu 4-03-08, zachodnia i południowa granica działki nr ew. 17 z obrębu 4-03-08, północno-wschodnia podstawa wału przeciwpowodziowego, przez Wisłę, linia będąca przedłużeniem południowo-wschodniej granicy obszaru B3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Węzła Północnego” cz. I, południowo-wschodnia i południowa granica obszaru B3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Węzła Północnego” cz. I do ulicy Farysa, północno-wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Farysa, północno-zachodnia granica działek nr ew. 34, 35, 36/1, 36/2, 37, 38, 39 z obrębu 7-10-06 do ulicy Pułkowej, północno-wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Pułkowej aż do przedłużenia południowo-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Muzealnej, północno-wschodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedla Młociny cz. II a”, północno-wschodnia i południowo-wschodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedla Młociny cz. I” do ulicy Encyklopedycznej, południowo-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Encyklopedycznej po linii będącej jej przedłużeniem, granica pomiędzy działkami nr ew. 8 i 13 z obrębu 7-11-04, północno-zachodnia linia rozgraniczająca osiedla Wrzeciono do ul. Marymonckiej, południowo-zachodnia granica ogrodzenia Cmentarza Żołnierzy Włoskich.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 24 września do 24 października 2012 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIX, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2012 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2012 r.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest w BIP pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_TMP_Marymoncka-Modlinska_wylozenie.htm