null

Mapa planów miejscowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pozwala zapoznać się z dokumentami planistycznymi miasta zarówno z obowiązującymi obecnie, jak i tymi z przeszłości.

W poszczególnych warstwach mapy dostępne są plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz dawne, już nieobowiązujące plany: Perspektywiczny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego z 1982 r. i  Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Warszawy 1992 r. Studium oraz oba plany dawne są widoczne w skali 1:8000 i mniejszych.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Plany miejscowe podzielone są na plany uchwalone oraz te, które są w trakcie sporządzania.

Przy odpowiedniej skali (w dużym powiększeniu) można zapoznać się z ustaleniami planów obowiązujących. Po kliknięciu na obszarze planu otwiera się nowe okno z informacjami o planie oraz linkami do załączników.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

zrzuty z ekranu - elementy serwisu mapowego, zakładka plany zagospodarowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy można obejrzeć przy zastosowaniu odpowiednio małej skali – nie powiększając go do budynków czy działek, ale do osiedli lub kwartałów ulic, ponieważ nie jest ono tak szczegółowym opracowaniem jak plany miejscowe. Na mapie prezentujemy podstawowy rysunek (nr 14) studium, przedstawiający planowane zagospodarowanie terenu. 

Treść studium oraz pozostałe rysunki studium dostępne są w w zakładce Rozwój miasta/studium

Instrukcja poruszania się po mapie z rysunkiem studium

Uwaga o danych prezentowanych w serwisie

Dane i informacje prezentowane w serwisie mapowym nie są dokumentami planistycznymi, tylko ich pewnym przetworzeniem. Ze względu na różną jakość, skalę i szczegółowość materiałów źródłowych oraz fakt ich przetworzenia z dokumentów papierowych na dane przestrzenne i możliwych zniekształceń zastrzegamy, że prezentowane w serwisie mapowym dane i informacje można wykorzystać tylko na własną odpowiedzialność. Dane te mają charakter poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia postępowań administracyjnych. Nie gwarantujemy stałej dostępności tych danych oraz ich pełnej aktualności. Dane zawarte w serwisie mapowym mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego. W razie potrzeby uzyskania potwierdzonych informacji zapraszamy do złożenia wniosku o wypis i wyrys z planu miejscowego lub studium.