null

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna kadencji 2016-2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mkua_5.jpg

 

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i ustaliła zasady jej działania na nową, trzyletnią kadencję. Wykonanie zarządzenia nr 1541/2016 z dnia 13 października 2016 roku, powierzono Dyrektorowi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marlenie Happach. Jednocześnie straciły swą moc zarządzenia z 2013 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i jej członków.

Na podstawie zarządzenia nr 1707/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w skład Komisji weszło 36 osób – specjalistów z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, komunikacji, historii sztuki i ochrony środowiska.

Komisja została podzielona na 2 zespoły:

 • zespół roboczy – 12 osób:
  1. Andrzej Chołdzyński
  2. Maciej Czeredys
  3. Zbigniew Garbowski
  4. Jan Kempa
  5. Hanna Kowińska
  6. Jolanta Przygońska
  7. Dorota Rudawa
  8. Magdalena Staniszkis
  9. Bolesław Stelmach
  10. Robert Szumielewicz
  11. Zygmunt Użdalewicz
  12. Patryk Zaremba
 • zespół ekspertów – 24 osoby:
  1. Grzegorz Buczek
  2. Jan Chmielewski
  3. Grzegorz Chojnacki
  4. Krzysztof Domaradzki
  5. Mirosław Gajdak
  6. Paweł Jaworski
  7. Ewa Klimkowska-Sul
  8. Robert Kuźmiczuk
  9. Tomasz Majda
  10. Małgorzata Mirecka
  11. Diana Polkowska
  12. Wincenty Rutkiewicz
  13. Katarzyna Sadowy
  14. Dorota Sawicka
  15. Marek Sawicki
  16. Małgorzata Sikorska
  17. Izabela Sobierajska
  18. Krystyna Solarek
  19. Małgorzata Sprawka
  20. Anna Szwykowska
  21. Paweł Trębacz
  22. Magdalena Wrzesień
  23. Krzysztof Zgierski
  24. Krystyna Zielińska

Komisję reprezentują przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierani ze swojego grona przez zespół roboczy.

Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji. Członek zespołu ekspertów otrzymuje wynagrodzenie po wykonaniu analizy założeń aktu planistycznego na różnym etapie procedowania (koncepcji, projektu, jednostkowej zmiany mpzp). Podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla członka zespołu roboczego jest zestawienie comiesięcznej listy obecności na posiedzeniach.

Posiedzenia Komisji nie mają charakteru publicznego, a przebieg posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ma charakter poufny.

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu m.st. Warszawy w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu urbanistyki i architektury.

Wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Komisji, ustala Prezydent m.st. Warszawy, a zmiany w regulaminie wymagają jego zarządzenia.

 

Kadencja 2016–2019

W dniu 14 grudnia 2016 roku Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna rozpoczęła prace w nowej kadencji (2016-2019). Podczas spotkania, zgodnie z regulaminem Komisji, dokonano wyboru na stanowiska Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z grona zespołu roboczego. Przewodniczącą Komisji została Jolanta Przygońska, a wiceprzewodniczącym – Jan Kempa.


Dnia 20 listopada 2019 r. Miejska Komisja Urbanistyczn-Architektoniczna zakończyła pracę w kadencji 2016-2019.

Załączniki: