null

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna kadencji 2020-2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
MKUA
MKUA

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczną działa na podstawie Zarządzenia nr 590/2020 z dnia 12 maja 2020 roku Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, które ustala zasady jej działania. Za wykonanie zarządzenia odpowiada Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marlena Happach. 

Na podstawie Zarządzenia nr 601/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w skład Komisji wchodzą 54 osoby – specjaliści z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, komunikacji, historii sztuki.

Komisja składa się z 2 zespołów: zespołu roboczego oraz zespołu ekspertów.  

Komisja opiniuje koncepcje i projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m.st. Warszawy, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st Warszawy oraz wnioski o lokalizację inwestycji mieszkaniowych, złożone w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Przewodniczącym Komisji jest pan Tomasz Majda, a Wiceprzewodniczącym pan Maciej Czeredys.

Posiedzenia Komisji odbywają się poprzez spotkania zespołu roboczego, przy ewentualnym udziale wskazanych członków zespołu ekspertów. 

  

 

Załączniki: