null

Modyfikacja treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z punktem 2.6, Rozdziału I Regulaminu konkursu, Organizator wprowadza modyfikację Regulaminu konkursu, polegającą na zmianie treści punktu 3.9, Rozdziału III: „Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane (otwierane) i zostaną zwrócone Uczestnikom, którzy je złożyli.”

Punkt 2,6, Rozdziału III, otrzymuje brzmienie:

„Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane”

Załączniki: