null

NOWE Studium

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwałą z dnia 24 maja 2018 r. Rada m.st. Warszawy zainicjowała proces sporządzania nowego dokumentu Studium. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to "swoista konstytucja przestrzenna" miasta. Obowiązujące Studium z 2006 roku zdezaktualizowało się. Nie daje gwarancji tworzenia wielofunkcyjnego miasta. W wielu miejscach jest mało elastyczne. W całości było oparte na bardzo optymistycznych prognozach. Współczesna Warszawa mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi. Dlatego przygotowywane jest nowe Studium dla Warszawy. Warszawy, która dąży do tego, by być miastem przyjaznym, pełnym aktywnych mieszkańców i jednocześnie otwartą metropolią. Zrównoważony rozwój przestrzenny jest niezbędny, by zrealizować tę wizję. Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie m.in. przez wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji, ochrony zabytków.

Najważniejszym wyzwaniem jest zadbanie, by miasto nie „rozlewało się” na coraz to nowe, niezurbanizowane tereny. Budowanie w granicach obszaru zwartego ograniczy koszty  ekonomiczne i ekologiczne. Celem jest również wypełnienie luk w zabudowie już istniejącej, tak by lepiej wykorzystać zasoby w ramach miasta zwartego. Ważne jest tworzenie obszarów wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można żyć, pracować, odpoczywać, by ograniczyć potrzebę przemieszczanie się. Kluczowym wątkiem studium jest klimat. Zielona i niebieska infrastruktura, czyli zieleń i woda są równie ważne jak zabudowa. Tylko w ten sposób stworzymy Warszawę odporną na nowe wyzwania klimatyczne i przyjazną nam – warszawiakom.

Nowe Studium to pomysł na Warszawę bardziej przyjazną mieszkańcom i odporną na zmiany klimatyczne. Dzięki nowym kierunkom zmian:

  • miasto nie będzie się rozlewało;

  • koszty ekonomiczne i ekologiczne urbanizacji będą mniejsze;

  • miasto będzie zwarte i będzie lepiej wykorzystywało zasoby, które już istnieją (np. drogi);

  • mieszkańcy nie będą musieli tak dużo podróżować  po mieście, ponieważ więcej będzie tzw. obszarów wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można żyć, pracować i odpoczywać;

  • zieleń i woda, czyli tzw. zielona i niebieska infrastruktura, będą lepiej chronione.

Nowe Studium jest w trakcie powstawania. W międzyczasie odbyły się konsultacje etapu wniosków, a także analiza uwarunkowań.

Prace projektowe nad nowym Studium prowadzi Miejska Pracownia Planowania i Strategii Rozwoju, pod nadzorem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.  

Załączniki: