null

Obszar zwarty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W miejskim serwisie mapowym - w jego części „Plany zagospodarowania” zaprezentowano tzw. obszar zwarty (ściśle: obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej).

Obszar ten to efekt analizy przeprowadzonej na potrzeby sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjętej Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXII/1667/2018 z dnia 1 marca 2018 r.).

Podstawą do jego wyznaczenia było zbadanie cech terenów zabudowanych w Warszawie w czternastu różnych aspektach, które świadczą o stopniu ich zurbanizowania oraz wyposażenia w niezbędne elementy infrastruktury technicznej i społecznej. Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) należy dążyć do planowania i lokalizowania nowej zabudowy w obszarze zwartym. Planowania i lokalizowanie nowej zabudowy poza obszarem zwartym jest możliwe wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów położonych w granicach obszaru zwartego.