null

Opracowanie ekofizjograficzne do studium (2006)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opracowanie ekofizjograficzne jest jednym z dokumentów tematycznych (branżowych) sporządzonych podczas prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Celem opracowania jest rozpoznanie aktualnych warunków środowiska przyrodniczego oraz przeprowadzenie analiz i ocen funkcjonowania środowiska pod kątem istniejącego i planowanego sposobu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wyniki analiz i ocen posłużyły do określenia predyspozycji i funkcji różnych obszarów, dostosowanych do uwarunkowań przyrodniczych, a przede wszystkim pozwoliły na wskazanie terenów tworzących System Przyrodniczy Warszawy.

Okładka Opracowania ekofizjograficznego

Obowiązek wykonania opracowania ekofizjograficznego do studium gminy określony został w art. 72 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129 poz. 902, z późn. zm.).

Podstawowy zakres merytoryczny i tematyczny oraz tryb sporządzenia opracowania ekofizjograficznego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002 r. nr 155 poz. 1298).

Skrócony spis treści

 1. Wprowadzenie 
  1. Cel i podstawa prawna.
  2. Zakres opracowania i materiały źródłowe. 
  3. Metodyka i forma opracowania.
 2. Charakterystyka stanu i funcjonowania środowiska przyrodniczego.
  1. Położenie Warszawy w systemie powiązań przyrodniczych. 
  2. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego oraz ich wzajemnych powiązań i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. 
   • 2.1. Budowa geologiczna i warunki gruntowe. 
   • 2.2. Ukształtowanie terenu.
   • 2.3. Wody podziemne i ich zasoby.
   • 2.4. Wody powierzchniowe i ich zasoby. 
   • 2.5. Warunki klimatyczne. 
   • 2.6. Gleby. 
   • 2.7. Roślinność rzeczywista. 
    • 2.7.1. Lasy. 
    • 2.7.2. Tereny zieleni. 
   • 2.8. Fauna. 
  3. Charakterystyka jakości i zagrożeń środowiska.
   • 3.1. Degradacja powierzchni ziemi.
   • 3.2. Degradacja gleb.
   • 3.3. Zagrożenie osuwiskami.
   • 3.4. Zanieczyszczenie wód podziemnych.
   • 3.5. Jakość wód powierzchniowych.
   • 3.6. Zagrożenie powodzią.
   • 3.7. Jakość powietrza.
   • 3.8. Hałas.
   • 3.9. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące.
   • 3.10. Zagrożenie awariami przemysłowymi.
  4. Formy ochrony przyrody.
 3. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego.
  1. Studium krajobrazu Warszawy.
  2. System Przyrodniczy Warszawy - identyfikacja, możliwości i zasady kształtowania.
   • 2.1. Geneza i ewolucja koncepcji Systemu Przyrodniczego Warszawy w planach zagospodarowania przestrzennego.
   • 2.2. Metoda identyfikacji SPM na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.
   • 2.3. Identyfikacja struktury przyrodniczej obszaru Warszawy - rozkład przestrzenny jednostek strukturalnych.
   • 2.4. Predyspozycje do tworzenia Systemu Przyrodniczego Warszawy - diagnoza jednostek strukturalnych.
   • 2.5. Delimitacja podsystemów.
   • 2.6. Ocena zgodności istniejącego zagospodarowania przestrzennego z cechami i potencjałem środowiska z punktu widzenia kształtowania Systemu Przyrodniczego Warszawy.
  3. Ocena funkcjonowania, jakości i zagrożeń środowiska a predyspozycje do zagospodarowania.
  4. Kształtowanie Systemu Przyrodniczego Warszawy.
 4. Uwarunkowania zagospodarowania przystezennego wynikające ze stanu i funcjonowania srodowiska przyrodniczego.
 5. Spisy rysunków i tabel. Spis tabel. Spis rysunków. Spis schematów.

Zawartość opracowania

Tekstowi Opracowania ekofizjograficznego towarzyszą załączniki w oddzielnych plikach (odnośniki wskazano przy tytułach podrozdziałów):

 • mapy, nazywane tu "schematami", opracowane w formacie A3
 • mapy w skali 1:35 000 oraz tabele, wymienione jako "załączniki".

Spis treści wraz ze schematami i załącznikami odpowiadającymi poszczególnym rozdziałom 

Tekst (w jednym pliku), Schematy (w oddzielnych plikach dla II i III części), Załączniki (w oddzielnych plikach) znajdują się na dole strony. Poniżej przypisaliśmy załączniki do poszczególnych fragmentów dokumentu. 

 1. Charakterystyka stanu i funcjonowania środowiska przyrodniczego.
  1. Położenie Warszawy w systemie powiązań przyrodniczych.

Schemat nr II.1. Położenie Warszawy na tle wybranych obszarów chronionych województwa mazowieckiego (pdf, 100 KB).

 1. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego oraz ich wzajemnych powiązań i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. 
  • 2.1. Budowa geologiczna i warunki gruntowe. 

Schemat nr II.2. Budowa geologiczna - Utwory powierzchniowe (pdf, 1,5 MB).

Załącznik nr II.1. Grunty na głębokości 2,0 m - mapa w skali 1:35 000 (pdf, 5,7 MB).
Załącznik nr II.2. Obszary o niekorzystnych warunkach budowlanych - mapa w skali 1:35 000 (pdf, 4,8 KB).

 • 2.2. Ukształtowanie terenu.

Schemat nr II.3. Skarpa Warszawska - obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych  (pdf, 490 KB). 
Schemat nr II.4. Zasadnicze jednostki geomorfologiczne (pdf, 409 KB). 

Załącznik nr II.3. Geomorfologia warszawy - mapa w skali 1:35 000  (pdf, 5,3 MB). 

 • 2.3. Wody podziemne i ich zasoby.

Schemat nr II.5. Zasoby wodne - wybrane zagadnienia (pdf, 0,5 MB).

Załącznik nr II.4. Pierwsze zwierciadło wód podziemnych - mapa w skali 1:35 000 (4,7 KB).

 • 2.4. Wody powierzchniowe i ich zasoby. 

Schemat nr II.6. Wody powierzchniowe (0,4 MB).
Schemat nr II.7. Orientacyjny zasięg wodociągów warszawskich (0,5 MB).

 • 2.5. Warunki klimatyczne. 

Schemat nr II.8. Warunki klimatyczne Warszawy - wybrane elementy (0,7 MB). 
Schemat nr II.9. Planistyczny system wymiany i regeneracji powietrza (0,4 MB).

 • 2.6. Gleby. 

Schemat nr II.10. Klasyfikacja gleb (1,9 MB). 

 • 2.7. Roślinność rzeczywista.

Schemat nr II.11. Typy gleb (4,4 MB).
Schemat nr II.12. Roślinność rzeczywista Warszawy (0,9 MB). 

 • 2.7.1. Lasy. 

Schemat nr II.13. Lasy  (0,5 MB).

 • 2.7.2. Tereny zieleni. 

Schemat nr II.14. Tereny zieleni - parki (0,3 MB).
Schemat nr II.15. Tereny zieleni - skwery (0,3 MB).
Schemat nr II.16. Tereny zieleni - cmentarze czynne i zamknięte (0,3 MB).

 • 2.8. Fauna. 

Załącznik nr II.6. Ssaki - tabela (0,1 MB). 
Załącznik nr II.7. Ptaki - rejony występowania (0,2 MB).

 1. Charakterystyka jakości i zagrożeń środowiska.
  • 3.1. Degradacja powierzchni ziemi.

Schemat nr II.17. Główne źródła odpadów i składowanie odpadów (0,5 MB). 

 • 3.2. Degradacja gleb.

Schemat nr II.18. Syntetyczny wskaźnik odporności chemicznej gleb (0,4 MB).
Schemat nr II.19. Odczyn gleb (0,4 MB).
Schemat nr II.20. Degradacja gleb (0,8 MB).

 • 3.3. Zagrożenie osuwiskami.
 • 3.4. Zanieczyszczenie wód podziemnych.
 • 3.5. Jakość wód powierzchniowych.
 • 3.6. Zagrożenie powodzią.

Schemat nr II.21. Gospodarka wodno-ściekowa i jakość wód powierzchniowych (0,4 MB).
Schemat nr II.22. Zagrożenie powodziowe i zagrożenie awariami przemysłowymi (0,4 MB).

 • 3.7. Jakość powietrza.

Schemat nr II.23. Główne źródła zanieczyszczenia powietrza (0,5 MB).
Schemat nr II.24. Punkty pomiarowe jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy (0,4 MB).
Schemat nr II.25. Rejony zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w Warszawie w 2003 r. (0,5 MB)

 • 3.8. Hałas.

Schemat nr II.26A. Hałas drogowy i szynowy - Pora dnia (2,3 MB).
Schemat nr II.26B. Hałas drogowy i szynowy - Pora nocy (2,2 MB).
Schemat nr II.27. Obszar ograniczonego użytkowania dla portu lotniczego im. Fryderyka Chopina (0,5 MB).
Schemat nr II.28A. Hałas przemysłowy - pora dnia (0,4 MB).
Schemat nr II.28B. Hałas przemysłowy - pora nocy (0,4 MB).

Załącznik nr II.8a. Plan akustyczny warszawy - hałas sumaryczny - pora dzienna - mapa w skali 1:35 000 (16,5 MB).
Załącznik nr II.8b. Plan akustyczny warszawy - hałas sumaryczny - pora nocna - mapa w skali 1:35 000 (16,6 MB). Uwaga: nowsze mapy akustyczne prezentowane są w serwisie http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl

 • 3.9. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące.
 • 3.10. Zagrożenie awariami przemysłowymi.
 1. Formy ochrony przyrody.

Schemat nr II.29. Formy ochrony przyrody (0,5 MB)

Załącznik nr II.9. Pomniki przyrody - tabela (0,3 MB)

 1. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego.
  1. Studium krajobrazu Warszawy.

Schemat nr III. 1. Pasma i linie graniczne oraz inne wyróżniające się formy rzeźby terenu (0,3 MB).
Schemat nr III. 2. Ekspozycja oraz wykorzystanie wybranych elementów rzeźby terenu w kształtowaniu krajobrazu miasta (0,3 MB)
Schemat nr III. 3. Wody powierzchniowe (0,3 MB)
Schemat nr III. 4. Tereny zieleni i inne zbiorowiska roślinne o najwyższych walorach krajobrazowych (0,4 MB).
Schemat nr III. 5. Obszary i obiekty o najwyższych wartościach kulturowych wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, uznane za pomnik historii oraz objęte ochrona konserwatora zabytków (0,3 MB).
Schemat nr III. 6. Obszary i obiekty o najwyższych wartościach kulturowych wskazane do objęcia ochroną (0,3 MB).

 1. System Przyrodniczy Warszawy - identyfikacja, możliwości i zasady kształtowania.

Załącznik nr III.10. Metoda identyfikacji systemu przyrodniczego miasta - tekst i rysunki.
Załącznik nr III.10. - Tekst (0,3 MB).
Załącznik nr III.10. - Delimitacja jednostek strukturalnych (0,6 MB).
Załącznik nr III.10. - Baza danych o środowisku przyrodniczym dla każdej indywidualnej jednostki strukturalnej (0,7 MB).
Załącznik nr III.10. - Baza danych o środowisku przyrodniczym dla każdej indywidualnej jednostki strukturalnej - cd. (0,9 MB).
Załącznik nr III.10. - Waloryzacja jednostek strukturalnych pod kątem kształtowania systemu przyrodniczego miasta (0,8 MB).
Załącznik nr III.10. - Waloryzacja jednostek strukturalnych pod kątem kształtowania systemu przyrodniczego miasta (0,8 MB).
Załącznik nr III.10. - Waloryzacja jednostek strukturalnych pod kątem kształtowania systemu przyrodniczego miasta (0,8 MB).
Załącznik nr III.10. - Ocena przyrodniczych predyspozycji do wyznaczenia systemu przyrodniczego miasta - generalizacja (1,4 MB).
Załącznik nr III.10. - Ocena zgodności zagospodarowania przestrzennego z cechami i potencjałem środowiska w aspekcie kształtowania systemu przyrodniczego
miasta (1,3 MB).
Załącznik nr III.10. - Analiza ustaleń i zapisów planistycznych - wyznaczenie jednostek planistycznych (0,5 MB).
Załącznik nr III.10. - Analiza ustaleń i zapisów planistycznych - ocena jednostek planistycznych ze względu na predyspozycje do pełnienia funkcji klimatycznych (0,8 MB).
Załącznik nr III.10. - Analiza ustaleń i zapisów planistycznych - ocena jednostek planistycznych ze względu na rolę w podsystemie klimatycznym (0,8 MB).
Załącznik nr III.10. - Analiza ustaleń i zapisów planistycznych - prognoza systemu przyrodniczego miasta (0,8 MB).
Załącznik nr III.10. - Analiza ustaleń i zapisów planistycznych - ocena jednostek planistycznych ze wzgledu na rolę w podsystemie klimatycznym (0,7 MB)

 • 2.1. Geneza i ewolucja koncepcji Systemu Przyrodniczego Warszawy w planach zagospodarowania przestrzennego.
 • 2.2. Metoda identyfikacji SPM na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.
 • 2.3. Identyfikacja struktury przyrodniczej obszaru Warszawy - rozkład przestrzenny jednostek strukturalnych.

Schemat nr III. 7. Jednostki strukturalne (2,0 MB).

 • 2.4. Predyspozycje do tworzenia Systemu Przyrodniczego Warszawy - diagnoza jednostek strukturalnych.

Schemat nr III. 8. Predyspozycje do tworzenia SPW - funkcjonowanie klimatyczne (2,0 MB).
Schemat nr III. 9. Predyspozycje do tworzenia SPW - funkcjonowanie hydrologiczne (2,0 MB).

 • 2.5. Delimitacja podsystemów.

Schemat nr III. 10. Predyspozycje do tworzenia SPW - funkcjonowanie biologiczne (2,0 MB).
Schemat nr III. 11. Deliminacja podsystemów - podsystem klimatyczny (2,0 MB).
Schemat nr III. 12. Deliminacja podsystemów - podsystem hydrologiczny (2,0 MB).
Schemat nr III. 13. Deliminacja podsystemów - podsystem biologiczny (2,0 MB).
Schemat nr III. 14. System przyrodniczy Warszawy - generalizacja (2,0 MB).

 • 2.6. Ocena zgodności istniejącego zagospodarowania przestrzennego z cechami i potencjałem środowiska z punktu widzenia kształtowania Systemu Przyrodniczego Warszawy.

Schemat nr III. 15. Ocena planowanych przekształceń (3,6 MB).

 1. Ocena funkcjonowania, jakości i zagrożeń środowiska a predyspozycje do zagospodarowania.

Załącznik III.11. Ocena jakości środowiska - walory krajobrazowe. Obszary wskazane do wyłączenia spod zabudowy - mapa w skali 1:35 000 (5,8 MB).
Załącznik III.12. Ocena funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza - mapa w skali 1:35 000 (11,6 MB).
Załącznik III.13. Ocena jakości środowiska. Obszary z ograniczoną możliwością zagospodarowania - mapa w skali 1:35 000 (4,9 MB).

 1. Kształtowanie Systemu Przyrodniczego Warszawy.

Załącznik III.14. Kształtowanie systemu przyrodniczego Warszawy - mapa w skali 1:35 000 (8,6 MB).

 1. Uwarunkowania zagospodarowania przystezennego wynikające ze stanu i funcjonowania srodowiska przyrodniczego.
 2. Spisy rysunków i tabel. Spis tabel. Spis rysunków. Spis schematów.

Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
Zobacz galerię (10 zdjęć)
Schemat nr II.2. Budowa geologiczna - Utwory powierzchniowe
Schemat nr II.8. Warunki klimatyczne Warszawy - wybrane elementy
Schemat nr II.12. Roślinność rzeczywista Warszawy
Schemat nr II.13. Lasy
Schemat nr II.22. Zagrożenie powodziowe i zagrożenie awariami przemysłowymi
Schemat nr II.26A. Hałas drogowy i szynowy - Pora dnia
Schemat nr III. 7. System Przyrodniczy Warszawy - jednostki strukturalne
Schemat nr III. 8. Predyspozycje do tworzenia Systemu Przyrodniczego Warszawy - funkcjonowanie klimatyczne
Schemat nr III. 15. System Przyrodniczy Warszawy - ocena planowanych przekształceń

Załączniki: